نویسنده = ���������������� ��������
کاوشی داده بنیاد بر انتقال آزردگی‌های روانی والدین به فرزندان مبتنی بر مرور زندگی والدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

10.52547/apsy.2022.224940.1221

مریم معادی اصفهان؛ معصومه اسمعیلی؛ سمیه کاظمیان؛ ابراهیم نعیمی