کاوشی داده بنیاد بر انتقال آزردگی‌های روانی والدین به فرزندان مبتنی بر مرور زندگی والدین

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه‌های آزردگی‌های روانی انتقال‌یافته از والدین به فرزندان، مبتنی بر مرور زندگی والدین بود. روش: پژوهش حاضر به لحاظ روش‌شناسی از نوع کیفی و به روش نظریه داده بنیاد ‏و از طریق نمونه‌گیری هدفمند و نظری صورت گرفته است. جامعة موردپژوهش از بین والدین (پدر یا مادر) 35 تا 50 سال دارای فرزند نوجوان (دختر و پسر در بازة سنی 13 تا 18 سال) شهر تهران انتخاب شدند که به‌صورت داوطلبانه در مصاحبه حضور پیدا کردند. با استفاده از مصاحبه ­ی عمیق و نیمه ساختاریافته، داده‌ها جمع‌آوری و پس از تحقق اشباع نظری در مصاحبه ­ی هجدهم، به‌منظور تحلیل داده‌ها از روش گلیزر استفاده شد. یافته‌ها: در تحلیل انواع آزردگی، چهار مؤلفة آزردگی‌های ناشی از فضای ارتباطی، آزردگی‌های ناشی از تعاملات، آزردگی‌های ناشی از شیوة تربیتی و آزردگی‌های ناشی از موقعیت معیشتی به همراه عوامل ادراک آن تقسیم گردید. نتیجه‌گیری: نتایج یافته‌های پژوهش علاوه بر افزایش بینش و آگاهی نسبت به بسترهای ایجاد آزردگی و انتقال آن، می ­تواند محتوای لازم را جهت طراحی برنامه‌های پیشگیرانه فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A grounded theory research on transmission of parental psychological annoyance to children based on parents’ life review

نویسندگان [English]

  • Maryam Maadi Esfahan 1
  • Masoumeh Esmaeili 2
  • Somayeh Kazemian 3
  • Ebrahim Naeimi 4
1 Ph.D Student in Counseling, Counseling Department, Psychology and Education Faculty, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 Professor, Counseling Department, Psychology and Education Faculty, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Counseling Department, Psychology and Education Faculty, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Counseling Department, Psychology and Education Faculty, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aim: The aim of this study is to identify the components of parental psychological annoyance transmitted to children based on parents’ life reviews. Method: Present study is qualitative research based on grounded theory through purposeful and theoretical sampling. The population of the study was selected among Iranian parents aged 35 to 50years with adolescent children [boys or girls aged 13 to 18 years] living in Tehran city who had participated in an in-depth and semi-structured interview voluntarily for data gathering. After the realization of theoretical saturation in the eighteenth interview, the Glaser method was used to analyze the data. Results: The analysis of annoyance types was divided into four components with its perceptual factors as annoyance caused by communication space, annoyance caused by interactions, annoyance caused by parenting style, and annoyance caused by living conditions. Conclusion: In addition to the increase of insight and deep understanding of the areas and components of annoyance and its transmission in the family, The results of the study can provide the necessary content to design preventive programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological annoyance
  • intergenerational transmission
  • grounded theory
  • life review
احمدی، فاطمه.، و نصرالهی، بیتا. (1397). پیش‌ بینی طرحواره معیارهای سرسختانه/ عیب‌جویی افراطی بر اساس باورهای غیرمنطقی والدین و الگوهای ارتباطی والد-فرزند. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 12(4)، 595-616.پیوند
 اسمعیلی، معصومه. (1389). مطالعه اثربخشی درمان مرور زندگی با تأکید بر اصول هستی‌شناسی اسلامی بر کاهش نشانگان اختلال استرس پس از سانحه. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 1(2)، 1-19. پیوند
آئین، فرشته.، دریس، فاطمه.، و ناهید، شاهقلیان. (1380). بررسی‌ اشکال‌ مختلف‌ سوء رفتار با کودک‌ و برخی‌ عوامل‌ مستعدکننده‌ آن‌ در خانواده‌های مراجعه‌کننده به بیمارستان‌ها و کلینیک‌های آموزشی شهرکرد سال ۱۳۷۸. نشریه پرستاری ایران، ۱۴ (۲۸)، ۴۷-۵۴.پیوند
دلاوری پورپاریزی، محبوبه.، و صفورایی پاریزی، محمدمهدی. (۱۳۸۹). شیوه‌های تربیت فرزندان. پژوهش‌نامة اسلامی زنان و خانواده، ۷ (۳)، ۱۳-۴۰.پیوند
صباغی، حمیرا.، اسمعیلی، معصومه.، و سیدمحمد، کلانتر کوشه. (1394). مطالعه اثربخشی درمان مرور زندگی با گرایش هستی‌شناسی اسلامی بر روابط والد- فرزندی نوجوانان. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 23(26)، 139-163.پیوند
علوی لواسانی، اکرم السادات.، و احمدی طهورسلطانی، محسن. (1396). همبستگی بدرفتاری در کودکی با طلاق عاطفی: نقش واسطه‌ای سبک‌های دلبستگی، طرحواره‌های ناسازگار اولیه و دشواری در تنظیم هیجان. مدیریت ارتقای سلامت، 7(2)، 49-57. پیوند
قائم­پور، زینب.، اسماعیلیان، مرضیه.، و مهدی رضا، سرافراز. (1398). تنظیم هیجان در نوجوانان: نقش پیش­بینی­کننده کارکرد خانواده و دلبستگی. اندیشه و رفتار در روان‌شناسی بالینی، 14(51)، 1-16.پیوند
گلی، فاطمه.، و محمدی احمدآبادی، ناصر. (1398). تأثیر آموزش تربیت جنسی بر آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در پاسخ به سؤالات دختران. سلامت روان کودک (روان کودک)، 6(2)، 81-92. پیوند
محمدپور، احمد. (1392). ضد روش (زمینه‌های فلسفی و رویه‌های عملی در روش‌شناسی کیفی). چاپ اول، تهران: انتشارات جامعه­شناسان. پیوند
Baumrind, D. (1968). Authoritarian vs. authoritative parental control. Adolescence, 3(11), 255. [link]
Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and substanceuse.J. Early Adolesc.11،56-95. [link]
Bright, M. A., Knapp, C., Hinojosa, M. S., Alford, S., & Bonner, B. (2016). The comorbidity of physical, mental, and developmental conditions associated with childhood adversity: a population based study. Maternal and Child Health Journal, 20(4), 843-853. [link]
Buckley, H., Holt, S., & Whelan, S. (2007). Listen to me! Children's experiences of domestic violence. Child Abuse Review: Journal of the British Association for the Study and Prevention of Child Abuse and Neglect, 16(5), 296-310. [link]
Butler, R. N. (1963). The life review: An interpretation of reminiscence in the aged. Psychiatry, 26(1), 65-76. [link]
Branje, S. (2018). Development of parent–adolescent relationships: Conflict interactions as a mechanism of change. Child Development Perspectives, 12(3), 171-176. [link]
Chamberlain, C., Gee, G., Harfield, S., Campbell, S., Brennan, S., Clark, Y., ... & ‘Healing the Past by Nurturing the Future’group. (2019). Parenting after a history of childhood maltreatment: A scoping review and map of evidence in the perinatal period. PloS one, 14(3), e0213460[link].
Choi, J. K., Wang, D., & Jackson, A. P. (2019). Adverse experiences in early childhood and their longitudinal impact on later behavioral problems of children living in poverty. Child abuse & neglect, 98, 104181. [link]
Christie, H., Talmon, A., Schäfer, S. K., De Haan, A., Vang, M. L., Haag, K., ... & Brown, E. (2017). The transition to parenthood following a history of childhood maltreatment: a review of the literature on prospective and new parents’ experiences. European journal of psychotraumatology, 8(sup7), 1492834. [link]
Cross, D., Vance, L. A., Kim, Y. J., Ruchard, A. L., Fox, N., Jovanovic, T., & Bradley, B. (2018). Trauma exposure, PTSD, and parenting in a community sample of low-income, predominantly African American mothers and children. Psychological trauma: theory, research, practice, and policy, 10(3), 327. [link]
Dubowitz, H., & Bennett, S. (2007). Physical abuse and neglect of children. The Lancet, 369(9576), 1891-1899. [link]
Dugal, C., Bigras, N., Godbout, N., & Bélanger, C. (2016). Childhood interpersonal trauma and its repercussions in adulthood: An analysis of psychological and interpersonal sequelae. IntechOpen. [link]
Erikson, E. H. (1950). Childhood and society, New York (WW Norton) 1950. [link]
Field, C., & Duchoslav, R. (2009). Family influence on adolescent treatment outcomes. In Behavioral approaches to chronic disease in adolescence (pp. 47-54). Springer, New York, NY. [link]
Fitzpatrick, M. A., & Ritchie, L. D. (1994). Communication schemata within the family: Multiple perspectives on family interaction. Human Communication Research, 20(3), 275-301. [link]
Glaser, B. G. (2010). The future of grounded theory. Grounded Theory Review, 9(2), 1-14. [link]
Gross, A. B., & Keller, H. R. (1992). Long‐term consequences of childhood physical and psychological maltreatment. Aggressive behavior, 18(3), 171-185. [link]
Havinga, P. (2020). Breaking the cycle?: intergenerational transmission of depression/anxiety and opportunities for intervention (Doctoral dissertation, Rijksuniversiteit Groningen). [link]
Hübner, G., Pohl, J., Hoen, B., Firestone, J., Rand, J., Elliott, D., & Haac, R. (2019). Monitoring annoyance and stress effects of wind turbines on nearby residents: A comparison of US and European samples. Environment international, 132, 105090. [link]
Hugill, M., Berry, K., & Fletcher, I. (2017). The association between historical childhood sexual abuse and later parenting stress: A systematic review. Archives of women's mental health20(2), 257-271. [link]
Iyengar, U., Rajhans, P., Fonagy, P., Strathearn, L., & Kim, S. (2019). Unresolved trauma and reorganization in mothers: Attachment and neuroscience perspectives. Frontiers in psychology, 10, 110. [link]
Japar, M. (2017). Parents' Education, Personality, and Their Children's Disruptive Behaviour. International Journal of Instruction, 10(3).[link]
Johnson, J. G., Cohen, P., Smailes, E. M., Skodol, A. E., Brown, J., & Oldham, J. M. (2001). Childhood verbal abuse and risk for personality disorders during adolescence and early adulthood. Comprehensive psychiatry, 42(1), 16-23. [link]
Julian, M. M., Muzik, M., & Rosenblum, K. L. (2018). Parenting in the context of trauma: Dyadic interventions for trauma-exposed parents and their young children. In Motherhood in the Face of Trauma (pp. 131-150). Springer, Cham. [link]
Keating, D. M., Russell, J. C., Cornacchione, J., & Smith, S. W. (2013). Family communication patterns and difficult family conversations. Journal of Applied Communication Research, 41(2), 160-180. [link]
Lehto, X. Y., Lin, Y. C., Chen, Y., & Choi, S. (2012). Family vacation activities and family cohesion. Journal of Travel & Tourism Marketing, 29(8), 835-850. [link]
Lilley, C., Sirois, F., & Rowse, G. (2020). A meta-analysis of parental multidimensional perfectionism and child psychological outcomes. Personality and Individual Differences, 162, 110015. [link]
Lucia, V. C., & Breslau, N. (2006). Family cohesion and children's behavior problems: A longitudinal investigation. Psychiatry research, 141(2), 141-149. [link]
Mikulincer, M., Shaver, P. R., Bar-On, N., & Ein-Dor, T. (2010). The pushes and pulls of close relationships: Attachment insecurities and relational ambivalence. Journal of personality and social psychology, 98(3), 450. [link]
Mikulinger, M., & Shaver, P. R. (2011). An attachment perspective on interpersonal and intergroup conflict. na. [link]
Mitchell, S (2009). Life-review therapy: A prevention program for the elderly who are experiencing life transitions. A grant proposal. California State University, Long Beach. [link]
Mohr, G., Müller, A., Rigotti, T., Aycan, Z., & Tschan, F. (2006). The assessment of psychological strain in work contexts. European Journal of Psychological Assessment, 22(3), 198-206. [link]
Okorodudu, G. N. (2010). Influence of parenting styles on adolescent delinquency in delta central senatorial district. Edo Journal of Counselling, 3(1), 58-86 [link]
Oswald, T. K., Rumbold, A. R., Kedzior, S. G., & Moore, V. M. (2020). Psychological impacts of “screen time” and “green time” for children and adolescents: A systematic scoping review. PloS one, 15(9), e0237725. [link]
Phillips, C. (2018). Critical care diaries: an exploration of patient perceptions using Glaserian Grounded Theory. University of South Wales (United Kingdom). [link]
Rachman, S. (1980). Emotional processing. Behaviour research and therapy, 18(1), 51-60. [link]
Rupsiene, L., & Pranskuniene, R. (2010). The variety of grounded theory: Different versions of the same method or different methods. Social Sciences, 4(70), 7-19. [link]
Shaw, B. A., Krause, N., Chatters, L. M., Connell, C. M., & Ingersoll-Dayton, B. (2004). Emotional support from parents early in life, aging, and health. Psychology and aging, 19(1), 4. [link]
Tedgård, E., Råstam, M., & Wirtberg, I. (2018). Struggling with one’s own parenting after an upbringing with substance abusing parents. International Journal of qualitative studies on health and well-being, 13(1):1435100. [link]
Terruwe, A. A., & Baars, C. W. (2016). Psychic wholeness and healing: Using all the powers of the human psyche. Wipf and Stock Publishers. [link]
Van Ijzendoorn, M. H. (1992). Intergenerational transmission of parenting: A review of studies in nonclinical populations. Developmental review, 12(1), 76-99. [link]
Van Ijzendoorn, M. H., & Bakermans-Kranenburg, M. J. (1997). Intergenerational transmission of attachment: A move to the contextual level. [link]
Vanderminden, J., Hamby, S., David-Ferdon, C., Kacha-Ochana, A., Merrick, M., Simon, T. R., ... & Turner, H. (2019). Rates of neglect in a national sample: Child and family characteristics and psychological impact. Child abuse & neglect, 88, 256-265. [link]
Vieira, J. M., Matias, M., Ferreira, T., Lopez, F. G., & Matos, P. M. (2016). Parents’ work-family experiences and children’s problem behaviors: The mediating role of the parent–child relationship. Journal of family psychology, 30(4), 419. [link]
Wang, M., Xing, X., & Zhao, J. (2014). Intergenerational transmission of corporal punishment in China: The moderating role of marital satisfaction and gender. Journal of abnormal child psychology, 42 (8), 1263-1274. [link]