کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی تاییدی
ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه مقیاس احساس گناه بین‌فردی و رابطه آن با اضطراب بیماری کرونا

دوره 16، شماره 2، تیر 1401، صفحه 105-83

10.52547/apsy.2021.224188.1186

راحله صادقی؛ علی رضایی شریف؛ سید ابراهیم مولایی نسب؛ فاطمه السادات فاطمی


ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامة هدف‌های پیشرفت معلمان در کار: ساختار عاملی، روایی و پایایی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 92-71

10.52547/apsy.2021.223570.1162

ولی الله فرزاد؛ سعیده پیرحسینلو؛ منصوره شهریاری احمدی


تحلیل روان‌سنجی پرسشنامه سبک اسنادی در دانشجویان ایرانی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 79-101

امید شکری؛ نوشین تمیزی؛ محمد آزاد عبدالله پور؛ علی تقوایی نیا