کلیدواژه‌ها = حمایت اجتماعی
الگوی ساختاری درد ادراک شده بر اساس سیستم های مغزی/رفتاری و حمایت اجتماعی با میانجیگری تحمل پریشانی

دوره 15، شماره 4، دی 1400، صفحه 31-11

10.52547/apsy.2021.221269.1017

ویدا دهقان پور؛ امین رفیعی پور؛ خدیجه ابوالمعالی؛ مهرداد ثابت؛ مهدی وحیددستجردی


اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر حمایت اجتماعی ادراک‌شده در زنان نابارور

دوره 10، شماره 3، آبان 1395، صفحه 175-191

حدیث السادات عدل؛ عبدالله شفیع آبادی؛ ذبیح پیرانی


رابطه حمایت اجتماعی و سبکهای مقابله با تاب آوری در پسران نوجوان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390

محمود خباز؛ زهرا بهجتی؛ محمد ناصری


نقش نیازهای بنیادین و حمایت اجتماعی در سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه

دوره 4، شماره 2، شهریور 1389

ابوالقاسم خوش کنش؛ مسعود اسدی؛ اصغر شیرعلی پور؛ حسین کشاورز افشار