کلیدواژه‌ها = کودکان
ویژگی‌های روانسنجی نسخة تجدیدنظرشده مقیاس همدلی کودکان و نوجوانان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 191-171

10.48308/apsy.2021.223911.1164

مرجان طاهری؛ پریسا تجلی؛ منصوره شهریاری احمدی


ویژگی های روان سنجی مقیاس تفکر آینده‌نگر در کودکان ایرانی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 46-31

10.52547/apsy.2021.222331.1064

سعید صادقی؛ سجاد ایوبی؛ سیندخت سرلک


بررسی روایی مجموعه آزمون‌های کارکردهای اجرایی در نمونه‌ای از کودکان ایرانی

دوره 15، شماره 4، دی 1400

10.52547/apsy.2022.225080.1227

وحید نجاتی؛ مریم شریفیان؛ بهاره برزگر؛ فاطمه ربیعی؛ شایسته شکوفه فرد؛ الهام فتحی؛ سیما صنیعی؛ کیانا شکرچی؛ مهسا محمدرجبی


بررسی ساختار زیربنایی مقیاس هوشی وکسلر کودکان-4 از طریق مقیاس‌بندی چندبُعدی و روش‌های تحلیل عاملی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 55-71

سارا یداللهی؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی


اثربخشی مقابله درمانگری مادران بر مشکلات عاطفی–رفتاری و رفتار جامعه‌پسند کودکان

دوره 9، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-17

مریم روشن؛ علی رضا اقایوسفی؛ احمد علی پور؛ اکبر رضایی


اثربخشی درمان تعامل والد- کودک بر خودکارآمدی والدگری مادران کودکان دچار درخودماندگی با کنش وری بالا

دوره 7، شماره 2، شهریور 1392

آتنا سادات مهاجری؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ امید شکری؛ کتایون خوشاب


مقایسه توجه انتخابی و انتقالی کودکان و نوجوانان دچار لکنت رشدی و همتایان سالم

دوره 6، شماره 2، مرداد 1391

هاجر بهرامی؛ وحید نجاتی؛ حمیدرضا پور اعتماد


اثربخشی برنامه آموزش والدین بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390

رقیه بلالی؛ علیرضا آقا یوسفی