کلیدواژه‌ها = سرشت
نقش واسطه‌ای حساسیت انزجاری در رابطه بین ابعاد سرشت و اختلال پانیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1401

10.48308/apsy.2022.225525.1248

سعید اسدنیا؛ مجید محمود علیلو؛ منصور بیرامی؛ عباس بخشی پور


ویژگیهای شخصیتی بیماران دچار اختلال وسواس و سایر اختلالهای اضطرابی

دوره 7، شماره 4، بهمن 1392

رامین افشاری؛ یگانه امیری؛ مریم حسن پور؛ فهیمه رحمانی؛ حسن حق شناس