کلیدواژه‌ها = درد
الگوی ساختاری درد ادراک شده بر اساس سیستم های مغزی/رفتاری و حمایت اجتماعی با میانجیگری تحمل پریشانی

دوره 15، شماره 4، دی 1400، صفحه 31-11

10.52547/apsy.2021.221269.1017

ویدا دهقان پور؛ امین رفیعی پور؛ خدیجه ابوالمعالی؛ مهرداد ثابت؛ مهدی وحیددستجردی


اثربخشی درمان شناختی رفتاری و آموزش روانی بر ترس از زایمان طبیعی و متغیرهای مرتبط با آن

دوره 12، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 103-125

مریم قضایی؛ ایران داودی؛ عبدالکاظم نیسی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ سودابه بساک نژاد