اعتبار سنجی و تحلیل عاملی تأییدی نسخه فارسی پرسشنامه بازداری هیجانی کلنر در جمعیت بالینی استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه روان شناسی بالینی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 استادیار گروه روان شناسی بالینی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

چکیده

هدف: هدف مطالعه حاضر اعتباریابی مقدماتی نسخه فارسی پرسشنامه بازداری هیجانی کلنر بود. روش: این پژوهش یک مطالعه روان‌سنجی بود. روش: روش پژوهش از نوع اعتبارسنجی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام افراد مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر خرم آباد، دورود و بروجرد در سال 1399 و 1400 بودند که از میان آنها 400 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. در مطالعه حاضر به منظور تعیین روایی عاملی از روش آماری تحلیل عاملی تاییدی، به منظور تعیین اعتبار پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ و به منظور بررسی روایی همزمان ابزار از مقیاس نارسایی در کنش­وری اجرایی بارکلی (2011) و همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته‌ها: در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 79/0 به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی، ساختار چهار عاملی پرسشنامه بازداری هیجانی کلنر را (بازداری کلامی، کمرویی، پنهان کردن احساسات، خودکنترلی) تائید کرد. نتایج بررسی همبستگی پرسشنامه بازداری هیجانی کلنر با پرسشنامه نارسا کنشوری اجرایی حاکی از همبستگی معنادار مؤلفه‌­های دو ابزار و روایی همزمان پرسشنامه بازداری هیجانی کلنر بود. نتیجه‌گیری: ازآنجاکه شاخص‌های برازندگی مدل تحلیل عاملی از برازش مطلوب برخوردار بودند و میزان ضریب آلفای کرونباخ حاکی از همسانی درونی گویه‌های این ابزار بود این پرسشنامه دارای روایی و پایایی مطلوبی است، که می‌توان آن را برای ارزیابی بازداری هیجان در پژوهش‌های آتی مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation and Confirmatory Factor Analysis of Persian Version of Kellner's Emotional Inhibition Scale in Clinical Population of Lorestan Province

نویسندگان [English]

  • fatemeh asadollahi 1
  • masoud mohammadi 2
  • ghasem naziri 2
  • Najmeh Fath 2
1 PhD student, Department of clinical psychology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz. Iran.
2 Assistant Professor Department of clinical psychology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz. Iran.
چکیده [English]

Aim: The aim of the present study was to validate the Persian version of the Kellner's Emotional Inhibition Scale. Method: The statistical population of the study included all people who referred to counseling centers in Khorramabad, Doroud and Boroujerd in 2020 and 2021, from which 400 people were selected by convenience sampling. In the present study, in order to determine the factor validity, the statistical method of confirmatory factor analysis, in order to determine the reliability of the questionnaire, the Cronbach's alpha coefficient method and in order to evaluate the simultaneous validity of the instrument, the Deficits in Executive Functioning Scale by Barkley (2011) were used. Results: In the present study, Cronbach's alpha coefficient for the whole questionnaire was 0.79. The results of confirmatory factor analysis confirmed the four-factor structure of the Kellner's Emotional Inhibition Scale (verbal inhibition, Timidity, disguise feeling, self-control). The results of the correlation between the Kellner's Emotional Inhibition Scale and the Deficits in Executive Functioning Scale showed a significant correlation between the components of the two tools and the simultaneous validity of the Kellner's Emotional Inhibition Scale. Conclusion: Since the fitness indices of the factor analysis model had a good fit and the Cronbach's alpha coefficient indicated the internal consistency of the items of this tool, this questionnaire has good validity and reliability, which can be used to assess emotion inhibition in future research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deficits In Executive Functioning
  • Emotional Inhibition
  • Validation
آفتاب، رویا.، کربلایی محمد میگونی، احمد.، و تقی­لو، صادق. (1393). نقش میانجیگر راهبردهای تنظیم هیجانی در رابطه بین شخصیت مرزی و خشونت زناشویی. روان­شناسی کاربردی، 8(32)، 27-7. ]پیوند[
مشهدی، علی.، میردوقی، فاطمه.، حسین زاده ملکی، زهرا،. حسنی، جعفر،. حمزه لو، محمد. (1394). ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس نارسایی‌ها در کنش وری اجرایی بارکلی- نسخه بزرگسال. مجله روان­شناسی بالینی، 7(25)، 62-51. ]پیوند[
Barkley, R. A. (2011). Deficits in executive functioning scale (BDEFS). Guilford Press. [Link]
Bell, M. A., & Meza, T. G. (2020). Executive Function. In J. B. Benson (Ed.), Encyclopedia of Infant and Early Childhood Development (Second Edition) (pp. 568-574). Elsevier. [Link]
Brandão, T., Tavares, R., Schulz, M. S., & Matos, P. M. (2016). Measuring emotion regulation and emotional expression in breast cancer patients: A systematic review. Clinical psychology review43, 114–127. [Link]
Burdette, E. T., Timpano, K. R., Novotny, S. E., Yepes, B. E., Reeb-Sutherland, B. C., & Britton, J. C. (2021). Repetitive negative thinking and depressive symptoms are differentially related to response inhibition: The influence of non-emotional, socio-emotional, and self-referential stimuli. Behaviour Research and Therapy, 147, 103989. [Link]
Burke, T. A., Allen, K. J. D., Carpenter, R. W., Siegel, D. M., Kautz, M. M., Liu, R. T., & Alloy, L. B. (2021). Emotional response inhibition to self-harm stimuli interacts with momentary negative affect to predict nonsuicidal self-injury urges. Behaviour Research and Therapy, 142, 103865. [Link]
Coggins, J., & Fox, J. R. (2009). A qualitative exploration of emotional inhibition: a basic emotions and developmental perspective. Clinical psychology & psychotherapy, 16(1), 55–76. [Link]
Dimaggio, G., MacBeth, A., Popolo, R., Salvatore, G., Perrini, F., Raouna, A., Osam, C. S., Buonocore, L., Bandiera, A., & Montano, A. (2018). The problem of overcontrol: Perfectionism, emotional inhibition, and personality disorders. Comprehensive Psychiatry, 83, 71-78. [Link]
Ellis, D., & Cromby, J. (2012). Emotional inhibition: a discourse analysis of disclosure. Psychology & health, 27(5), 515–532. [Link]
Fava, G. A., Grandi, S., Savron, G., Bartolucci, G., Santarsiero, G., Trombini, G., & Orlandi, C. (1989). Psychosomatic assessment of hirsute women. Psychotherapy and psychosomatics51(2), 96–100. [Link]
Ferrer, R. A., Green, P. A., Oh, A. Y., Hennessy, E., & Dwyer, L. A. (2017). Emotion suppression, emotional eating, and eating behavior among parent-adolescent dyads. Emotion (Washington, D.C.), 17(7), 1052–1065. [Link]
Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual Differences, 30(8), 1311-1327. [Link]
Grandi, S., Sirri, L., Wise, T. N., Tossani, E., & Fava, G. A. (2011). Kellner's Emotional Inhibition Scale: a clinimetric approach to alexithymia research. Psychotherapy and psychosomatics, 80(6), 335–344. [Link]
Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional Assessment of Emotion Regulation and Dysregulation: Development, Factor Structure, and Initial Validation of the Difficulties in Emotion Regulation Scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26(1), 41-54. [Link]
Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: implications for affect, relationships, and well-being. Journal of personality and social psychology85(2), 348–362. [Link]
Kellner, R. (1986). Abridged Manual of the Emotional Inhibition Scale. Albuquerque: University of New Mexico.
Kumar, S., Yadava, A., & Sharma, N. R. (2016). Exploring the relations between executive functions and personality. International Journal of Indian Psychology, 3(7), 161-171. [Link]
Liu, L., Xu, Y., Wu, Y., Li, X., & Zhou, C. (2021). Cross-Cultural Adaptation and Validation of the Emotional Inhibition Scale in a Chinese Cancer Sample [Original Research]. Frontiers in Psychology, 12(3796). [Link]
Maack, D. J., Tull, M. T., & Gratz, K. L. (2012). Examining the incremental contribution of behavioral inhibition to generalized anxiety disorder relative to other Axis I disorders and cognitive-emotional vulnerabilities. Journal of Anxiety Disorders, 26(6), 689-695. [Link]
Mennin, D. S. (2004). Emotion Regulation Therapy for Generalized Anxiety Disorder. Clinical Psychology & Psychotherapy, 11(1), 17–29. [Link]
Meyers, L. S., Gamst, G., & Guarino, A. J. (2016). Applied multivariate research: design and interpretation (3rd Ed.). Sage publication. [Link]
Richards, J. M., & Gross, J. J. (2000). Emotion regulation and memory: the cognitive costs of keeping one's cool. Journal of personality and social psychology79(3), 410–424. [Link]
Salvatore, G., Popolo, R., Buonocore, L., Ferrigno, A. M., Proto, M., Sateriale, A., Serio, M., & Dimaggio, G. (2016). Metacognitive Interpersonal Therapy for Personality Disorders Swinging from Emotional Over-Regulation to Dysregulation: A Case Study. American journal of psychotherapy, 70(4), 365–381. [Link]
Thompson, R., Dizen, M., & Berenbaum, H. (2009). The Unique Relations between Emotional Awareness and Facets of Affective Instability. Journal of research in personality, 43, 875-879. [Link]
Traue, H. C., Kessler, H., & Deighton, R. M. (2016). Chapter 28 - Emotional Inhibition. In G. Fink (Ed.), Stress: Concepts, Cognition, Emotion, and Behavior (pp. 233-240). Academic Press. [Link]