اثربخشی برنامه تاب‌آوری پنسیلوانیا بر کاهش علائم افسردگی، اضطراب، استرس و نگرش‌های ناکارآمد و افزایش خوش‌بینی در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 مشاور و مدرس گروه رادمان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه تاب‌آوری پنسیلوانیا بر کاهش نشانگان افسردگی، اضطراب، استرس و نگرش‌های ناکارآمد و افزایش خوش‌بینی در دانشجویان انجام شد. روش: روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه گواه بود. 34 نفر به عنوان نمونه پژوهش از بین 1200 نفر از دانشجویان کارشناسی ورودی جدید سال تحصیلی 93-1392 دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه جایگزین شدند. ابزارهای این پژوهش شامل مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس؛ مقیاس نگرش‌های ناکارآمد و فرم تجدید نظر شده آزمون جهت‌گیری زندگی بود. برنامه تاب‌آوری پنسیلوانیا به صورت هفتگی طی شش جلسه دو ساعته به گروه آزمایشی، آموزش داده شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد برنامه تاب‌آوری پنسیلوانیا در کاهش نمرات افسردگی، اضطراب و استرس و نگرش‌های ناکارآمد و افزایش خوش‌بینی در دانشجویان مؤثر بوده است و نتایج بعد از دو ماه در مرحله پیگیری نیز پایدار مانده بود.  نتیجه‌گیری: در مجموع نتایج این پژوهش حاکی از آن است که برنامه تاب‌آوری پنسیلوانیا، در کاهش علائم افسردگی، اضطراب و استرس و نگرش‌های ناکارآمد و افزایش خوش‌بینی در دانشجویان، برنامه‌ایی سودمند است و از این برنامه می‌توان در جهت پیشگیری از بروز آسیب‌های روانی در دانشجویان ورودی جدید دانشگاه‌ها استفاده نمود.

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Pennsylvania resiliency program on decreasing depression, Anxiety, stress symptoms and dysfunctional attitudes and increasing optimism in university students

چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to examine the effectiveness of Penn resiliency programs to decrease symptoms of depression, anxiety, stress, and dysfunctional attitudes and increasing optimism of students. Methods: the method of this study was experimental and adopted pretest-posttest control group design. A total of 34 undergraduate freshmen students among 1200 students in academic year 2013-2014 University of Shahid Beheshti were selected using convenience sampling and randomly assigned to experimental and control groups. The study instruments included Depression, Anxiety and Stress Scale, Revised Life Orientation Test and Dysfunctional Attitudes Scale. The Penn program on a weekly basis during six two-hour sessions was trained to experimental group. Results: The results of covariance indicated that Penn resiliency program was effective in decreasing scores of depression, anxiety, stress symptoms and dysfunctional attitudes and increasing optimism in students and that their permanence was observed two months after the experiment. Conclusion: In sum, based on the results of the study, the Penn resiliency program is effective to decreasing symptoms of depression, anxiety, stress and dysfunctional attitudes and increasing of optimism in students. It can be used in prevention of mental disorders in universities freshman students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Penn Resiliency Program- optimism- depression and anxiety symptoms- dysfunctional attitudes
 1. امیدی، عبدالله.، یعقوبی، حمید.، پیروی، حمید.، حسن‌آبادی، حمیدرضا.، و ظفر، مسعود. (1391). مقایسه سلامت‌روانی دانشجویان ورودی جدید و دانشجویان سال بالایی: نتایج مقدماتی یک طرح ملی. مجموعه مقالات ششمین سمینار بهداشت‌روان دانشجویان. دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 2. بساک‌نژاد، سودابه.، زرگر، یدالله.، و حاتمی سربرزه، معصومه. (1392). اثربخشی گروه درمان شناختی-رفتاری بر درآمیختگی فکر-عمل، فرونشانی افکار و احساس گناه دانشجویان دختر. پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، 3(1 پیاپی 4): 32-23.
 3. سرمد، زهره.، بازرگان، عباس.، و حجازی، الهه. (1383). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
 4. صاحبی، علی.، اصغری، محمدجواد.، و سالاری، راضیه سادات. (1384). اعتباریابی مقیاس افسردگی اضطراب تنیدگی (DASS-21) برای جمعیت ایرانی. روان‌شناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) شماره 4.
 5. کجباف، محمدباقر.، عریضی، حمیدرضا.، و خدابخشی، مهدی. (1385). هنجاریابی، پایایی و روایی مقیاس خوش‌بینی و بررسی رابطه بین خوش‌بینی، خود تسلط‌یابی و افسردگی در شهر اصفهان. مطالعات روا‌نشناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا(س). 2، 1 و 2، 68-51.
 6. منصوری، الهام.، شکری، امید.، پورشهریار، حسین.، پوراعتماد، حمیدرضا.، و رحیمی‌نژاد، سید پیمان. (1393). اثربخشی برنامه تاب‌اوری پنسیلوانیا بر سبک‌های اسنادی و سازگاری روان‌شناختی دانشجویان. فصل‌نامه روان‌شناسی کاربردی. تابستان، 2(پیاپی 30): 105-85.
 7. وحیدی‌مطلق، لیدا؛ کجباف، محمدباقر.، و صالح‌زاده، مریم. (1390). اثربخشی درمانگری شناختی رفتاری و شناخت درمانگری مذهبی بر اضطراب دانش‌آموزان. مجله علوم رفتاری، 5 (3)، 201-195.
 8. Allen, A. (2006). Cognitive-behavior therapy and other psychosocial interventions in the treatment of obsessive–compulsive disorder. Psychiatric Annals, 36(7), 474–479.
 9. Beck, J. S. (2011). Cognitive Behavior therapy: Basics and Beyond. New York. Gilford press.
 10. Brunwasser, S.M; Gillham, J. E; Kim, E.S. (2009). A Meta-Analytic Review of the Penn Resiliency Program’s Effect on Depressive Symptoms. Journal of Consulting and Clinical Psychology. Vol. 77, No. 6, 1042–1054.
 11. Cardemil, E. V., Reivich, K. J., & Seligman, M. E. (2002). The prevention of depressive symptoms in low-income minority middle school students.. Prevention & Treatment, 5 (1).
 12. Chaplin, T. M., Gillham, J. E., Reivich, K., Elkon, A. G.L., Samuels, B., Freres, D. R., Winder, B. & Seligman, M. E. P. (2006). Depression prevention for early adolescent girls:Apilot study of all-girls versus co-ed groups. Journal of Early Adolescence, 26(1), 110–126.
 13. Compton, S. N., March, J.S., Brent, D., Albano, A.M., Weersing, V.R. & Curry, J. (2004). Cognitive behavioral psychotherapy for anxiety and depressive disorders in children and adolescents: An evidence-based medicine review. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 43, 930–959.
 14. Dobson, K. S., Hollon, S. D., Dimidjian, S., Schmaling, K. B., Kohlenberg, R. J., Gallop, R., et al. (2008). Randomized trial of behavioral activation, cognitive therapy, and antidepressant medication in the prevention of relapse and recurrence in major depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76,468–477.
 15. Dozois, D. J. A., & Dobson, K. S. (2004). The prevention of anxiety and depression, Theary, Research and practice. Washington, D.C: American Psychological Association.
 16. Fava, G. A., Ruini, C., Rafanelli, C., Finos, L., Conti, S., & Grandi, S. (2004). Six year outcome of cognitive behavior therapy for prevention of recurrent depression. American Journal of Psychiatry, 161, 1872–1876.
 17. Freres, D. R., & Gillham, J. (2006). The Promotion of Optimism and Health. In Handbook of Personality and Health, edited by M.E. Vollrath, 314-335. Hoboken, NJ: Wiley.
 18. Forgeard, M. J. C., & Seligman, M. E. P. (2012). Seeing the glass half full: A review of the causes and consequences of optimism. Pratiques psychologiques 18, 107–120.
 19. Gillham, J.E., Shatt´e, A.J. & Freres, D.R. (2000). Depression prevention: A review of cognitivebehavioral and family interventions. Applied & Preventive Psychology, 9, 63–88.
 20. Gillham, J., K. Reivich, D.R. Freres, M. Lascher, S. Litzinger, A.J. Shatte, and M.E.P. Seligman. (2006). School-Based Prevention of Depression and Anxiety Symptoms in Early Adolescence: A Pilot of a Parent Intervention Component. School Psychology Quarterly 21 (3): 323-348.
 21. Gillham, J. E., Gallop, R., & Seligman, M. E. P. (2007). School based prevention of deppresive symptoms: A randomized controlled study of the effectiveness and specificity of the penn resiliency program, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75 (1), 9-19.
 22. Gillham, J., K. Reivich, D.R. Freres, T.M. Chaplin, A.J. Shatte, B. Samuels, A.G.L. Elkon, S. Litzinger, M. Lascher, R. Gallop, and M.E.P. Seligman. (2007). School-Based Prevention of Depressive Symptoms: A Randomized Controlled Study of the Effectiveness and Specificity of the Penn Resiliency Program.Journal of Consulting and Clinical Psychology 75 (1): 9-19.
 23. Hollon, S. D., DeRubeis, R. J., Shelton, R. C., Amsterdam, J. D., Salomon, R. M., O’Reardon, J. P., et al. (2005). Prevention of relapse following cognitive therapy vs. medications in moderate to severe depression. Archives of General Psychiatry, 62, 417–422.
 24. Hollon, S.D. & Shelton, R.C. (2001). Treatment guidelines for major depressive disorder. Behavior Therapy, 32, 235–258.
 25. Horowitz, J.L., Garber, J., Ciesla, J.A., Young, J.F., & Mufson, L. (2007). Prevention of depressive symptoms in adolescents: A randomized trial of cognitive-behavioural and interpersonal prevention programs. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75(5), 693–706.
 26. Ilkhchi, S. V., Poursharifi, H., & Alilo, M. M. (2011). The effectiveness of cognitive behavioral group therapy on self efficacy and assertiveness among anxious female students of high school. Journal of Social and Behavioral Sciences, 30, 2586-2591.
 27. Merry, S., McDowell, H., Hetrick, S., Bir, J., & Muller, N. (2004). Psychological and/or educational interventions for the prevention of depression in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2, Article CD003380.
 28. Nicolson, D. Ayers, H. (2004). Adolescent problems: a practical guide for parents, teachers and counselors. London: David Fulton.
 29. Olatunji, B.O., Cisler, J., & Deacon, B.J. (2010). Efficacy of cognitive behavioral therapy for anxiety disorders: a review of meta-analytic findings. Psychiatric Clinics of North America, 33: 557–577.
 30. Scheier, M. F., Carver, C. S., & Bridges, M. W. (1994). Distinguishing optimism from neuroticism (and trait anxiety, self-mastery, and selfesteem): a re-evaluation of the Life Orientation Test. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 1063–1078.
 31. Seligman, M. E. P. (1990). Learned optimism. New York: Knopf.
 32. Seligman, M. E. P. (2002). Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment. New York: Free Press.
 33. Seligman, M. E. P., Schulman, P. B. S., & DeRubeis, R. J. (2008). The prevention of depression and anxiety. Prevention and Treatment, 2(8), 30-54.
 34. Seligman, Ernst, Gillham, Reivich, & Linkins (2009). Positive education: Positive psychology and classroom interventions. Oxford Review of Education, Vol. 35, No. 3, June, pages 293-311.
 35. Stice, E. R., Rohde, p., Gao, J. M., & Wade, E. (2010). Efficacy trial of a brief cognitive-behavioral depression prevention program for high-risk adolescents: effect at 1- and 2-year follow up. American Psychologist, 78, 856-867.
 36. Vernon, A., & Bernard, M. E. (2006). Applications of REBT in schools: Prevention, promotion, intervention. In A. Ellis & M. E. Bernard (Eds.), Rational emotive behavioral approaches to childhood disorders: Theory, practice and research (pp. 415–460). New York: Springer Science+Business Media.
 37. World Health Organization (2005). Promotion of mental health and prevention of mental and behavioral disorder.
 38. World Health Organization (2004). Promoting mental health: Concepts, emerging evidence, practice. Summary Report of the World Health Organisation, Department of Mental Health and Substance Abuse in collaboration with the Victorian Health Promotion Foundation and The University of Melbourne, Geneva.