نقش تعاملی قومیت و جنس درتبیین تحول روانی-اجتماعی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین نقش تعاملی قومیت والدین­ فارس، تُرک، کُرد، لُر بر تحول روانی-اجتماعی فرزندان دختر و پسرشان بود. روش: روش پژوهش علی-مقایسه‌ای و جامعه آماری دانشجویان استان البرز در سال تحصیلی 94-1393 بود. با روش نمونه­گیری چندمرحله­ای از میان 29474 دانشجوی دانشگاه فرهنگیان، آزاد اسلامی واحد کرج و دانشکده کشاورزی 400 نفر و از هر قوم 100 دانشجو شامل50 دختر و 50 پسر انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه تحول روانی-اجتماعی هاولی (1988) بود. یافته ­ها: نتایج نشان داد نمره نگرش­های مثبت به­ترتیب در دانشجویان فارس، کُرد و تُرک بیش از دانشجویان لُر (58/8 = F، 0001/0>P) و نمره نتیجه تحول دانشجویان فارس و تُرک بیش از دانشجویان لُر (25/5 = F، 01/0>P)؛ و اثر تعاملی جنس × قومیت تنها برای نگرش­های مثبت معنادار (22/4 = F، 006/0> P) و بالاترین نمره در نگرش­های مثبت متعلق به دختران تُرک و پسران کُرد؛ در دختران قوم لُر بیش از پسران همین قوم بود؛ و درمجموع با آن­که رشد نگرش­های مثبت دختران و پسران قوم لُر در حد مطلوبی بود اما از اقوام دیگر کمتر بود. نتیجه‌گیری: پیشنهاد می­شود جنبه­هایی از مشترکات فرهنگی، تربیتی، رفتاری و مذهبی هریک از اقوام به­ویژه قوم لُر که بر تحول روانی-اجتماعی فرزندان دختر و پسر آن­ها تاثیری منفی دارد، شناسایی و برنامه­های آموزشی برای اصلاح آن­ها تدوین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interactive role of parents’ ethnicity and offsprings’ gender on threr psycho-social development

چکیده [English]

Aim: Study aim was to determine interactive role of parent’s ethnicity of Fars, Turk, Kurd, Lor and offsprings’ gender on their psycho-social development. Methods: Method was causal-comparative and statistical population were 29474 university students of Alborz Province, whom were selected through cluster multistage random sampling among of Farhangian, Agricultural and Islamic Azad of Karaj Universities. Using Kerjeci-Morgan (1970) table, 400 students were determined and on the basis of gender in each ethnic group; 100 students (50 female and 50 male students) were selected. Research instrument was Hawley psycho-social development questionnaire (1988). Results: Results showed that positive attitudes score respectively in Fars, Kurd and Turk students more than Lor students (F=8.58, P

کلیدواژه‌ها [English]

 • Development
 • folk
 • Fars
 • Lor
 • psycho-social
 • Turk
 1. اعظم‌آزاده، منصوره.، و دهقان‌فرد، راضیه. (1385). خشونت علیه زنان در تهران، رابطه‌ بین جامعه-پذیری جنسیتی، منابع در دسترس زنان و رابطه خانوادگی. فصلنامه زن در توسعه و سیاست. بهار و تابستان، 4( 14): 179-159.
 2. برک، لورا. ای. (1393). روان‌شناسی رشد: از نوجوانی تا پایان زندگی. ترجمه یحیی سید محمدی. تهران، انتشارات ارسباران. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2007).
 3. پاکدامن، شهلا. (1380). بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه طلبی در نوجوانی، رساله دکتری روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
 4. تقی‌زاده، محمدعلی.، خوش‌کنش، ابوالقاسم.، زاده‌محمدی، علی.، حبیبی، مجتبی. (1393). مقایسه هویت قومی و بهزیستی ذهنی در اقوام ایرانی. فصلنامه رفاه اجتماعی. 14(52): 154-135.
 5. ﺟﻠﻮاﻧﯽ، راﺿﯿﻪ. ( 1390 )، بررسی اثربخشی آموزشی شناختی رفتاری بر خوش‌بینی و بهزیستی ذهنی زنان مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
 6. جمالی، صغری.، و سیف، دیبا. (1391). پیش بینی تحول روانی-اجتماعی دانشجویان استعداد درخشان بر مبنای تجارب حاصل از تحصیل در دانشگاه. مجله روان‌شناسی. 16(2 پیاپی 62): 141-121.
 7. چلبی، مسعود. (1387). هویت قومی و رابطه‌ی آن با هویت ملی در ایران. تهران: دفتر امور اجتماعی وزارت کشور.
 8. حاجیانی، ابراهیم. (1387). نسبت هویت ملی با هویت قومی در میان اقوام ایرانی .مجلة جامعه‌شناسی ایران، 9(3 و 4): 164-143.
 9. دادستان، پریرخ. (1381). بررسی تحولی توان ذهنی، اخلاقی و اجتماعی دانش‌آموزان دوره راهنمایی به منظور تعیین استانداردهای آموزشی. طرح پژوهش ملی وزارت آموزش و پرورش. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
 10. دانش، عصمت.، تکریمی، زیبا.، و نفیسی، غلامرضا. (1386). نقش شیوه‌های فرزندپروری والدین در میزان افسردگی فرزندانشان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی. بهار، 1(2):141-125.
 11. دانش، عصمت.، رضابخش، حسین.، بهمنی، زهرا.، و سلیمی‌نیا، نرگس. (1390). رابطۀ بین شیوه‌های فرزندپروری با عزت نفس جنسی و مؤلفه‌های آن در دانشجویان زن دانشگاه. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، پاییز، 5(3 پیاپی 19): 55-39
 12. دانش، عصمت.، شمشیری، مینا.، کاکاوند، علیرضا.، و سلیمی‌نیا، علیرضا. (1392). رابطه بین کمال-گرایی مادران با خودکارآمدی و خوش‌بینی در دختران. فصلنامه مطالعات روان‌شناختی. پاییز، 9(3): 151-125.
 13. دانش، عصمت.، نیکومنش، نرسانگا.، سلیمی‌نیا، نرگس.، سابقی، لیلا.، و شمشیری، مینا. (1393). رابطه صفات شخصیتی مادران با کمال‌گرایی دختران نوجوان آن‌ها. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، زمستان، 8(4 پیاپی32): 78-63.
 14. دانش، عصمت. (1394). نقش تعاملی هوش معنوی و شیوه‌های فرزندپروری والدین فارس، ترک، لر و کرد در تحول روانی- اجتماعی فرزندان دختر و پسر آن‌ها. طرح پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
 15. رییسیان‌زاده، جعفر. (1389). رابطه جهت گیری مذهبی والدین و شیوه‌های فرزندپروری آن‌ها و تاثیر آن بر تحول روانی-اجتماعی فرزندان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته روان‌شناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
 16. علیجانی، مریم. (1385). رابطة بین هویت دینی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی. مطالعات روان‌شناختی، 2(1 و 2): 106- 89.
 17. فخری، زهرا.، دانش، عصمت.، شهیدی، شهریار.، و سلیمی‌نیا، علیرضا. (1391). کیفیت نظام ارزشی و باورهای خودکارآمدی در فرزندان دارای پدر جانباز و غیرجانباز. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی. زمستان، 6(4 پیاپی24): 42-25
 18. کریم‌زاده، علی.، علوی، سید فواد.، و احمدی‌راد، علی. (1392). آسیب‌شناسی مسائل قومی در جامعه ایران (بررسی موردی عرب‌های ساکن شهرستان اهواز). فصلنامه‌ علوم اجتماعی دانشگاه آزاد، بهار. 7(20): 80-53.
 19. Aisling, M. A. (2012). The relationship of parenting style to academic achievement in middle childhood. The Irish Journal of Psychology, 33(4): 137-152.
 20. Bellussi, L., Mardala, M., Passali, F. M., passali, G. C., Lauriello, M., & passali, D. (2005). Quality of life and psycho-social development in children with otitis media with effusion: Acta Otorhinolaryng Ital, 25 (6): 359-364.
 21. Berk, L. E, & Roberts, W. L. (2009). Child development (3rd Canadian ed.). Toronto, ON: Pearson Allyn and Bacon.
 22. Bibi, F., Chaudhry, A. G., Awan, E. A., & Tariq, B. (2013). Contribution of parenting style in life domain of children. Iosr Journal of Humanities and Social Science (Iosr-Jhss), 12 (2): 91-95.
 23. Bukatko, D. & Daehler M. W. (2004). Child development: A thematic approach (5th ed.). Boston, Houghton Mifflin.
 24. Bush, k. R., & Perterson, G. W. (2007). Family in fluencies on child development. In T. P. Gullotta & G. M. Ramos (eds), Handbook of child book behavioral issues: Evidence-Based Approaches to Prevention and Treatment. (pp. 43-68). New York: Rout Ledge/Taylor & Francis.
 25. Chan, T. W., & Koo, A. (2011). Parenting style and youth outcome in the UK. Eur Sociol Rev. 27 (3): 385-399. doi:10.1093/esr/jcq013
 26. Copple, C., & Bredekamp, S. (2009). Developmentally appropriate practice in early childhood programs. Washington, DC: National Association for the Education of Young Children.
 27. Crain, W. (2010). Theories of development: Concepts and applications, 6th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 28. Derdikman-eiron, R., Indredavik, M. S., Bratberg, G. H., Tarldsen, G., Bakken, I. J. & Colton, M. (2011), Gender differences in subjective wellbeing, self-esteem and psychosocial functioning in adolescents with symptoms of anxiety and depression: Findings from the Nord-Trøndelag health study. Scandinavian Journal of Psychology, 52: 261–267.
 29. Erikson, E. H. (1963). Childhood and Society. New York, Norton.
 30. Erikson, E. H. (1966). "Eight ages of man." International Journal of Psychiatry 2: 281-300.
 31. Erikson, E. H. (1968). Identity: youth and Crisis. New York: Norton.
 32. Go, C. g., & Le, T. N. (2005). Gender differences in Cambodian delinquency: The role of ethnic identity, parental discipline, and peer delinquency. Crime & Delinquency, 51, 220-237.
 33. Chau Vo, V. T. M. (2008). The relationship between ethnic identity development and degree of self-steem among Vietnamese American students. Phd Dissertation. California State University, Long Beach.
 34. Gredler, M. E. (2009). Hiding in Plain Sight: The Stages of Mastery/Self-Regulation in Vygotsky’s Cultural-Historical Theory. Educational Psychologist, 44(1): 1-19. Retrieved on July 20, 2009, from Canadian Research Knowledge Network: http://dx.doi.org/ 10.1080/ 00461520802616259
 35. Hawley, G. A. (1984). Construction and validation of an Eriksonian Measure of Psychosocial Development. Chapel Hill. The University of North Carolina: 276.
 36. Hawley, G. A. (1988). Measures of Psychological Development (MPD): Professional Manual. Psychological Assessment Resources, Inc.
 37. Hickman, G. P., & Crossland, G. L. (2005). The predictive nature of humor, authoritative parenting style, and academic achievement on indices of initial adjustment and commitment to college among college freshmen. The Pennsylvania State University. Journal of College Student Retention, 6 (2): 225-245.
 38. Hurley, A. (2011). Cognitive Development: Overview. Tufts University.
 39. Iwamoto, D. K. Liu, W. M. (2010). The impact of racial identity, ethnic identity, Asian values, and race-related stress on Asian Americans and Asian international college students’ psychological well-being. Journal of Counseling Psychology, 57(1): 79-91.
 40. Kerejce, R.V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Education Psychological Measurement, 30: 607-610.
 41. Krieger, A. (2010). The role of family functioning in ethnic identity and well-being in Jewish late adolescent women. Dissertations and Master's Theses (Campus Access). University of Rhode Island.
 42. Maddahi, M., Samadzadeh, M., Javidi, N., & Amini, M. (2012). The study of relationship between parenting styles and personality dimensions in sample of college students. Indian Journal of Science & Technology, 5(9): 3332-3336.
 43. Marsiglia, C. S., Walczyk, J.J., Buboltz, W. C., & Griffith-Ross, D. A. (2007). Impact parenting styles and locus of control on emerging adult’s psychosocial success. Journal of Education and Human Development, 1(1): Retrieved January 11, 2007, from http://www. Scientificjournals.org/1031.htm.
 44. McLeod, S. A. (2013). Erik Erikson. Retrieved from http://www.Simply psychology.org/ Erik-Erikson.html
 45. Mensah, M. K., & Kuranchie, A. (2013). Influence of parentimg style on the social development of children. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 2 (3): 123-130.
 46. Philos, J. M. (2010). Adolescent Psychological Development, Parenting Styles, and Pediatric Decision Making journal of Medicine and Philosophy. 35(5): 493-498. jmp.oxfordjournals.org.
 47. Phinney, J., & Ong, A. (2007). Conceptualization and measurement of ethnic identity: Current status and future directions. Journal of Counseling Psychology, 54, 271-281.
 48. Shieck N. (2006). Parenting style and its correlates. Genetic social, general psychology monographs; 25(3): 269-297.
 49. Silver, D. (2011). Using the ‘Zone’Help Reach Every Learner. Kappa Delta Pi Record, 47(sup1): 28-31.
 50. Slicker, E., Picklesimer, B. Guzak, A. & Fuller, D. (2005). The relationship of parenting style and older adolescent life skills development in the United States. Young. 3 (3): 227-245.
 51. Smith, T., & Silva, L. (2011). Ethnic identity and personal well-being of people of color: A meta-analysis. Journal of Counseling Psychology, 58(1): 42-60.
 52. Speara, C. A. (2005). Review of the relationship among parenting practices parenting styles and adolescent school achievement. Edu psych review.17 (2): 125-146.
 53. Syed, M., Walker, L., Lee, R., Umaña-Taylor, A., Zamboanga, B., Schwartz, S., Armenta, B., & Huynh, Q. (2013). A two-factor model of ethnic identity exploration: Implications for identity coherence and well-being. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 19(2): 143-154.
 54. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5 th ed.). Boston: Allyn and Bacon.
 55. Tao, A., Zhou, Q., Lau, N., & Liu, H. (2013). Chinese American immigrant mothers’ discussion of emotions with children: Relations to cultural orientations. Journal of Cross-Cultural Psychology, 44, 478-501.
 56. Thompson, A., Hollis, C., & Richards, D. (2003). Authoritarian parenting attitudes as a risk for conduct problems: results from a British national cohort study. European child adolescence psychiatry, 12: 84-91.
 57. Valerie, J., Shute, E. G., Hansen, J. S., & Underwood, R. R. (2011). A review of the relationship between parental involvement and secondary school student’s academic achievement. Education Research International, A review article. Article ID 915326, 10 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2011/915326.
 58. Williams, M. T., Chapman, L. K., Wong, J., & Turkheimer, E. (2012). The role of ethnic identity in symptoms of anxiety and depression in African Americans. Journal of Psychiatry Reserch, 199(1): 31-36.
 59. Yamagata, S., Takahashi, Y., Ozaki, K., Fujisawa, K. K., Nonaka, K., & Ando, J. (2013). Bidirectional influences between maternal parenting and children’s peer problems: A longitudinal monozygotic twin difference study. Dev Sci, 16 (2): 59-249.