دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1391 

مقاله مروری

1. رابطه خودپنداره تحصیلی، هیجانهای تحصیلی مثبت و منفی با یادگیری خودگردان

فریبرز نیکدل؛ پروین کدیور؛ ولی اله فرزاد؛ مهدی عربزاده؛ جواد کاووسیان


3. ویژگیهای روانسنجی مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان

علی مشهدی؛ رضا سلطانی شال؛ فاطمه میردورقی؛ بتول بهرامی