دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، مرداد 1391 

مقاله مروری

رابطه خودپنداره تحصیلی، هیجانهای تحصیلی مثبت و منفی با یادگیری خودگردان

فریبرز نیکدل؛ پروین کدیور؛ ولی اله فرزاد؛ مهدی عربزاده؛ جواد کاووسیان


ویژگیهای روانسنجی مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان

علی مشهدی؛ رضا سلطانی شال؛ فاطمه میردورقی؛ بتول بهرامی