دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1391 
3. خوشبینی و عزت نفس در نوجوانان دختر: نقش سبک های هویت

فرهاد تنهای رشوانلو؛ راضیه کرامتی؛ ابوطالب سعادتی شامی