دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، آبان 1391 
خوشبینی و عزت نفس در نوجوانان دختر: نقش سبک های هویت

فرهاد تنهای رشوانلو؛ راضیه کرامتی؛ ابوطالب سعادتی شامی