دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، اسفند 1398 

مقاله پژوهشی

پیش بینی تاب آوری بر اساس تنظیم شناختی هیجان و احساس گناه در زنان دچار سرطان پستان

صفحه 509-526

10.29252/apsy.13.4.509

امیرمحمد عارفپور؛ فرشته سادات شجاعی؛ هدی مهدوی؛ محمد حاتمی