نویسنده = حمیدرضا عریضی
اثربخشی روان نمایشگری با محتوای معنوی بر شادی، لذت و سلامت روان دانشجویان

دوره 7، شماره 3، آبان 1392

سیدحبیب الله احمدی فروشانی؛ فریبا یزدخواستی؛ حمیدرضا عریضی


رابطه بین جوِ سازمانی و وجدان کاری با عملکرد شغلی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1389

هاجر براتی احمدآبادی؛ حمیدرضا عریضی؛ ابوالقاسم نوری


ساخت، تعیین روایی و اعتبار مقدماتی مقیاس تعیین شیوه کنش روان نژندانه سازمان

دوره 2، شماره 3، خرداد 1386

حمید سمیع عادل؛ شهریار شهیدی؛ حمیدرضا عریضی؛ محمد کاظم سلیمی زاده