نویسنده = پریسا سادات سید موسوی
نقش تعدیل‌کنندگی کنش ‌تأملی در رابطۀ ادراک پذیرش- طرد والدینی و تنظیم هیجانات در نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1402

10.48308/apsy.2023.231548.1485

مریم طحان؛ پریسا سادات سید موسوی


نقش میانجی‌‌گر دل‌بستگی به هم‌سال‌ها در رابطه بین دل‌بستگی به پدر و مادر و نمویافتگی هیجانی نوجوانان

دوره 11، شماره 3، آبان 1396، صفحه 215-235

معصومه شکراله زاده؛ پریسا سادات سید موسوی؛ غفار نصیری هانیس؛ علی زاده مححمدی