نویسنده = سودابه بساک نژاد
اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر سبک‌‌های حل تعارض و کیفیت رابطه زوج‌‌های ناسازگار

دوره 12، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 47-62

بتول غضنفری؛ فرناز کشاورزی ارشدی؛ فریبا حسنی؛ سوزان امامی پور


اثربخشی درمان شناختی رفتاری و آموزش روانی بر ترس از زایمان طبیعی و متغیرهای مرتبط با آن

دوره 12، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 103-125

مریم قضایی؛ ایران داودی؛ عبدالکاظم نیسی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ سودابه بساک نژاد