کلیدواژه‌ها = شخصیت
نقش میانجیگر سرمایه روان‌شناختی در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با سازگاری زناشویی دانشجویان

دوره 12، شماره 3، بهمن 1397، صفحه 439-462

حمیده شیخ زین الدین؛ نورعلی فرخی؛ زهرا عباس پور آذر


الگوی ساختاری رفتار قلدری بر اساس ادراک‌های محیط خانوادگی و ویژگی‌های شخصیتی در نوجوانان

دوره 11، شماره 3، آبان 1396، صفحه 237-253

شمس اله رحمانی؛ پیمان یارمحمدزاده؛ رامین حبیبی کلیبر


ویژگیهای شخصیتی بیماران دچار اختلال وسواس و سایر اختلالهای اضطرابی

دوره 7، شماره 4، بهمن 1392

رامین افشاری؛ یگانه امیری؛ مریم حسن پور؛ فهیمه رحمانی؛ حسن حق شناس


مقایسه ویژگیهای شخصیتی و هیجان خواهی رانندگان تصادف کرده با رانندگان عادی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1392

سوران رجبی؛ محمد نریمانی؛ سید سامان حسینی