کلیدواژه‌ها = والدین
مؤلفه‌های موثر در درمان کودکان دچار درخودماندگی از منظر والدین

دوره 8، شماره 1، خرداد 1393

صنم باقریان خسروشاهی؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ جلیل فتح‌آبادی


روایی عاملی و تغییر ناپذیری اندازه گیری نسخه کوتاه فهرست مقابله با موقعیت های تنیدگی زا در والدین کودکان عادی و استثنایی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390

کیوان کاکابرایی؛ علیرضا مرادی؛ غلامعلی افروز؛ حیدرعلی هومن؛ امید شکری