دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1390 
3. اثربخشی مقابله درمانگری بر احساس تنهایی زنان نابارور

گلاره مطیعی؛ علیرضا آقایوسفی؛ فرزانه چوبساز؛ فرهاد شقاقی


7. ویژگی های روان سنجی مقیاس امید اسنایدر

زهرh کرمانی؛ محمد کریم خداپناهی؛ محمود حیدری