دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، بهمن 1390 
اثربخشی مقابله درمانگری بر احساس تنهایی زنان نابارور

گلاره مطیعی؛ علیرضا آقایوسفی؛ فرزانه چوبساز؛ فرهاد شقاقی


ویژگی های روان سنجی مقیاس امید اسنایدر

زهرh کرمانی؛ محمد کریم خداپناهی؛ محمود حیدری