نویسنده = علیرضا عابدین
دانشجویان ایرانی و آمریکایی « خود » پویششناسی روانی

دوره 7، شماره 4، بهمن 1392

سمیه بابایی؛ شهریار شهیدی؛ محمود حیدری؛ علیرضا عابدین؛ فاطمه باقریان


ساختار عاملی مقیاس رویکردهای یادگیری در دانش آموزان ایرانی

دوره 4، شماره 4، بهمن 1389

مریم صداقت؛ علیرضا عابدین؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ الهه حجازی


رابطه بین تیپهای شخصیت با سبک های حل مسئله در کارکنان دانشگاه

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1388

اکرم آهنگی؛ علیرضا عابدین؛ جلیل فتح آبادی


رابطه بین سبک های دفاعی، و ظهور مقاومت و انتقال در رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت

دوره 3، شماره 1، مرداد 1387

نصرت ا... نوروزی؛ علیرضا عابدین؛ محمد کاظم عاطف وحید؛ نیما قربانی