نویسنده = عصمت دانش
رابطة سبک های یادگیری و خودکارآمدی دانشجویان گروههای تحصیلی

دوره 6، شماره 2، مرداد 1391

معصومه غیبی؛ محبوبه عارفی؛ عصمت دانش


کیفیت نظام ارزشی و باورهای خودکارآمدی در فرزندان دارای پدر جانباز و غیرجانباز

دوره 6، شماره 1، خرداد 1391

زهرا فخری؛ عصمت دانش؛ شهریار شهیدی؛ علیرضا سلیمی نیا


اثر بخشی رفتار درمانگری شناختی در بهبود کیفیت زندگی بیماران دچار سرطان

دوره 5، شماره 3، آبان 1390

فرهاد کهرازئی؛ عصمت دانش؛ پرویز آزاد فلاح


رابطه سبک های شوخ طبی دانشجویان با سلامت عمومی آن ها

دوره 4، شماره 3، آذر 1389

علیرضا کاکاوند؛ حسن شمس اسفندآبادی؛ عصمت دانش؛ رستم قالبی حاجیوند