نویسنده = فاطمه رشیدی پور
شناسایی مؤلفه‌های نقصان انگیزش در معلمان : یک پژوهش داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1401

10.48308/apsy.2022.226565.1285

امید شکری؛ حسین فرج زاده آرباطان؛ مسعود شریفی؛ فاطمه رشیدی پور


نقشه‌نگاری مداخله: چرایی، چیستی و چگونگی استفاده در روان‌شناسی تربیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1401

10.48308/apsy.2023.228670.1389

فاطمه جعفرپور؛ امید شکری؛ فاطمه رشیدی پور