کلیدواژه‌ها = ویژگی های شخصیتی
مقایسه ویژگی های شخصیتی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 4، شماره 3، آذر 1389

اعظم نوفرستی؛ حسن حمیدپور؛ خدیجه دروگر


رابطه بین خود ناتوان سازی تحصیلی و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دختر و پسر شهر اصفهان

دوره 3، شماره 1، مرداد 1387

مریم فاتحیزاده؛ فاطمه رئیسی فاطمه رئیسی؛ طاهره امامی؛ رضوان السادات جزایری