کلیدواژه‌ها = رفتاری
ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ساختار انگیزشی در نوجوانان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم

دوره 13، شماره 2، آبان 1398، صفحه 317-333

10.29252/apsy.13.2.317

عصمت ابراهیمی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ کیانوش هاشمیان


اثربخشی مقابله درمانگری مادران بر مشکلات عاطفی–رفتاری و رفتار جامعه‌پسند کودکان

دوره 9، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-17

مریم روشن؛ علی رضا اقایوسفی؛ احمد علی پور؛ اکبر رضایی