موضوعات = خانواده
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس شیوۀ فرزندپروری مبتنی بر توانمندی‌ها نسخه والد- کودک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1402

10.48308/apsy.2023.230859.1462

زهرا خسروجردی؛ محمود حیدری


تجارب زیسته فرزندان از روابط فرازناشویی والدین؛ یک مطالعه پدیدارشناسانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

10.48308/apsy.2023.231531.1486

مرضیه دین دوست؛ مونا چراغی


نقش تعدیل‌کنندگی کنش ‌تأملی در رابطۀ ادراک پذیرش- طرد والدینی و تنظیم هیجانات در نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1402

10.48308/apsy.2023.231548.1485

مریم طحان؛ پریسا سادات سید موسوی


تجربه برش هیجانی از منظر فرزندان دختر بزرگسال: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.48308/apsy.2024.234153.1592

حسین پورشهریار؛ ثمین بهارشانجانی؛ مرضیه دین دوست