نویسنده = علی خدائی
باورهای خودکارآمدی، هیجان‌های پیشرفت و بهزیستی تحصیلی: یک تحلیل میانجیگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.48308/apsy.2023.232016.1502

علی خدائی؛ رضا رحیمی


تحلیل مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس نیازهای بنیادین روان‌شناختی دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.48308/apsy.2024.234626.1609

علی خدائی؛ رضا رحیمی


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة تجدیدنظرشدة آزمون جهت‌گیری زندگی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 387-405

علی خدائی؛ حسین زارع؛ احمد علی پور؛ امید شکری