کلیدواژه‌ها = فراتحلیل
کنترل کوششمند و اختلالات هیجانی-رفتاری درونی‌شده در کودکان: یک مرور سیستماتیک و فراتحلیل هم‌زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

10.48308/apsy.2023.232440.1518

سهیلا طالبی؛ امیر قمرانی؛ احمد عابدی


فراتحلیل جامع و مرور سیستماتیک اثربخشی مداخلات مبتنی بر نظریه پلی واگال بر اختلالات روانشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1403

10.48308/apsy.2024.234006.1589

زهرا عباسی کردابادی؛ امیر قمرانی؛ مهدیه صالحی