کلیدواژه‌ها = هنجاریابی
تحلیل ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسشنامة وسواسی-جبری ونکوور

دوره 14، شماره 3، مهر 1399، صفحه 267-245

10.52547/apsy.2021.215660.0

هاله ایماندوست؛ علی عیسی زادگان؛ اسماعیل سلیمانی


اعتباریابی، رواسازی و هنجارسازی شاخص مقایسه‌ای احساس کهتری

دوره 11، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 103-120

شیما صمدیان؛ فاطمه باقریان؛ علی عسگری


ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون خطرپذیری بادکنکی در جوانان ایرانی

دوره 11، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 121-136

وحید نجاتی؛ فرشید علی پور؛ الهه بداقی؛ علی آقازیارتی