ارتباط حافظه و زبان: تأثیر سطح مهارت و تجربه ی زبانی در یادآوری آزاد افراد دوزبانه

مریم روشن؛ حسین زارع

دوره 5، شماره 4 ، بهمن 1390

چکیده
  با توجه به فرضیه نسبیت زبانی ورفیان در سال 1956 زبان بر تفکر تأثیر دارد که در این مطالعه هدف تعلین ارتباط بین حافظه و زبان است. روش: این پژوهش از نوع شبه تجربی و جامعه ی آماری شامل 1500 نفر دانشجوی دختر دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور شاهین دژ و زبان اصی آزمودنی ها آذری بود. از میان آن ها 100 نفر از افراد در دسترس دوزبانه فارس و آذری انتخاب شدند ...  بیشتر

ویژگی های روان سنجی مقیاس امید اسنایدر

زهرh کرمانی؛ محمد کریم خداپناهی؛ محمود حیدری

دوره 5، شماره 4 ، بهمن 1390

چکیده
  هدف پژوهش تعیین ویژگی های روان سنجی مقیاس امید اسنایدر بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری تمام دانشجویان مقطع کارشناسی 1388- 1387 دانشگاه شهید بهشتی به تعداد 6970 نفر بود. با توجه به حداقل نمونه مورد نیاز جهت تحلیل عاملی که 250 نفر است 371 نفر 276 زن و 95 مرد به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و به مقیاس های امید اسنایدر (1991)، ...  بیشتر

رابطه بین مکانیزم های دفاعی با تجربه و ابزار خشم در دانشجویان دختر

عابدین جواهری؛ سعید قنبری؛ علیرضا زرندی

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1390

چکیده
  هدف پژوهش تعیین رابطه بین مکانیزم های دفاعی،تجربه و ابراز خشم در یک نمونه دانشجویی بود. روش پژ  بیشتر

اثر بخشی امید درمانی بر افزایش میزان رضایت زناشویی و تغییر سبک دلبستگی نا ایمن در دانشجویان متاهل دانشگاه

نجمه خوشخرام؛ محمود گلزاری

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1390

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین میزان اثربخشی امید درمانی بر افزایش رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دارای سبک دلبستگی نا ایمن انجام پذیرفت. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و جامعه آماری شامل دانشجویان متاهل دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 87-88 به تعداد 480 نفر بود. برای شناسایی افراد دارای سبک دلبستگی نا ...  بیشتر

اثربخشی برنامه آموزش فلسفه به دانش آموزان دختر بر عزت نفس وتوانایی حل مسئله آن ها

محمدیاسین سیفی گندنی؛ فرهاد شقاقی؛ سارا کلانتری میبدی

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1390

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر عزت نفس و توانایی حل مسئله در دانش آموزت دختر سال اول راهنمایی شهرستان بروجن در سال تحصیلی 89-88 انجام شد.روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه است. در این پژوهش از 1720 دانش آموز دختر اول راهنمایی، دو کلاس به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و آزمودنی ...  بیشتر

رابطه ارزش ها و شخصیت مدیران با شایسته سالاری، مشارکت شهروندی و بیگانگی سازمانی در سازمان های دیوان سالار و سنتی

ملیحه سادات کاظمی؛ حمیدرضا عریضی؛ محسن گل پرور

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1390

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین نظام ارزشی مدیران و ویژگی های شخصیتی آن ها با سه متغییر مشارکت شهروندی، نگرش به شایسته سالاری و بیگانگی سازمانی بود. روش پژوهش زمینه یابی بود. بدین منظور از میان مجموعه 1870 نفری مدیران و سرپرستان سازمان های دیوان سالار 288 نفر و از میان و از مجموعه 1100 نفری مدیران و سرپرستان سازمان های صنعتی 155 نفر به طور تصادفی ...  بیشتر

اثر بخشی تحول راهبرد خود نظم دهی بر عملکرد نوشتن دانش آموزان دچار اختلال کمبود توجه بیش فعالی

سیده زهرا علی بخشی؛ علیرضا آقایوسفی؛ حسین زارع؛ ساره بهزادی پور

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1390

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف میزان اثر بخشی تحول راهبرد خود نظم دهی بر عملکرد نوشتن دانش آموزان دچار اختلال کمبود توجه بیش فعالی صورت گرفت. روش پژوهش از نوع آزمایشی و جامعه آماری کلیه دانش آموزان پایه سوم تا پنجم ابتدایی شهر شیراز به تعداد 18652 نفر بود. به منظور انجام این پژوهش ،تعداد 20 دانش آموز دچار اختلال بیش فعالی پس از اجرای آزمون های تشخیصی(آزمون ...  بیشتر

رابطه نظام های مغزی- رفتار و برخی عوامل جمعیت شناختی با ابتلا به بیماری های قلبی- عروقی

مریم چوبدار؛ جلیل باباپور خیرالدین؛ زینب خانجانی؛ سهیلا زمینی

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1390

چکیده
  هدف این مطالعه تعیطن رابطه نظام های مغزی- رفتاری و برخی عوامل جمعیت شناختی با ابتلا به بیماری های قلبی- عروقی بود. روش پژوهش از نوع پس رویدادی و جامعه آماری حدود 360 نفر از بیماران قلبی- عروقی 20 تا 40 ساله بیمارستان شهید مدنی شهر تبریز بود. نمونه آماری پژوهش شامل 122 نفر که 62 نفر از آن ها سالم و 60 نفر بیمار قلبی بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ...  بیشتر

اثر بخشی رفتار درمانگری شناختی در بهبود کیفیت زندگی بیماران دچار سرطان

فرهاد کهرازئی؛ عصمت دانش؛ پرویز آزاد فلاح

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1390

چکیده
  هدف پژوهش تعیین تاثیر رفتار درمانگری شناختی در بهبود کیفیت زندگی بیماران دچار سرطان بود. ر.وش پژوهش تیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون –پس آزمون، گروه گواه و پیگیری بود. آزمودنی ها 30 بیمار دچار سرطان بودند که از میان بیماران مراجعه کننده به مراکز شیمی درمانی و درمانگاه های منتخب آنکولوژی زاهدان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 تفری ...  بیشتر

ناهماهنگی شناختی و تغییر نگرش: نقش معیارهای مختلف در تعامل با عزت نفس

روح ا... منصوری سپهر؛ فاطمه باقریان؛ محمود حیدری

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1390

چکیده
  هدف این پژوهش آزمون الگوی ناهماهنگی شناختی معیارهای خود(استون و کوپر،2001) بود که به منظور تبیین تناقضات موجود بین دیدگاه های مختلف درباره نقش «خود»در فرایند های ناهماهنگی شناختی انجام شد. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه گواه و جامعه آماری کلیه دانشجویان کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی در سال1388 ...  بیشتر

کیفیت دلبستگی و مشکلات رفتاری – هیجانی در نوجوانان: بررسی نقش پدران

شهلا پاکدامن؛ علیرضا کاکاوند؛ سعید قنبری

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1390

چکیده
  هدف پژوهش تعیین کیفیت دلبستگی به پدر در پیش بینی مشکلات رفتاری و هیجانی نوجوانان بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقاطع سوم راهنمایی و اول دبیرستان شهر تهران به تعداد123718 نفر بود.به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله-ای از پنچ منطقه آموزشی در سطح تهران 320 نوجوان دختر و پسر(170 دختر و 150 پسر)انتخاب شدند و ...  بیشتر

مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و رفتارهای مقابله ای اجتناب در مردان وابسته به مواد شبه افیونی و افراد بهنجار

محمد زرگر؛ علیرضا کاکاوند؛ محمدرضا جلالی؛ مژگان صلواتی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1390

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین و مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و رفتارهای مقابله -ای اجتناب در مردان وابسته به مواد شبه افیونی و افراد بهنجار بود.روش: روش پژوهش علی – مقایسه ای(پس رویدادی) و جامعه آماری 187 نفر از مراجعین سه کلینیک ترک اعتیاد بود که وابستگی به مواد شبه افیونی داشتند.از میان این افراد،56 بیمار به صورت تصادفی انتخاب و طرح واره ...  بیشتر

مقایسه جهت ترسیم اشکال متحرک توسط کودکان پیش دبستانی و دبستانی با توجه به دست برتری آن ها

سیده زهرا علی بخشی؛ احمد علی پور؛ فلور رضایی کارگر

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1390

چکیده
  هدف پژوهش تعیین و مقایسه جهت ترسیم اشکال متحرک در کودکان پیش دبستانی و دبستانی با توجه به دست برتری آن ها بود روش پژوهش علی مقایسه ای و جامعه آماری 459294 نفر دانش آموز دختر و پسر پیش دبستانی و دبستانی مشغول به تحصیل شهر تهران در سال تحصیلی 88-1387 بود. از میان آن ها به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای 160 کودک (83 دختر و 77 پسر) با میانگین سنی ...  بیشتر

الگوی ارتباط عدم تناسب فرد – شغل با فرسودگی هیجانی و تمایل به ترک خدمت : شواهدی برای الگوی استرس – نامتعادلی - جبران

محسن گل پرور؛ خیرا... حسین زاده

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1390

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین الگوی ارتباط عدم تناسب فرد- شغل با فرسودگی هیجانی و تمایل به ترک خدمت به عنوان شواهدی برای الگوی استرس-نامتعادلی-جبران بود.روش: روش پژوهش همبستگی(تحلیل واریانس و کوواریانس) و جامعه آماری 800 نفر کارکنان مرد دوشیفت کاری شرکت لاستیک دنا در پاییز 1388 بودند که از بین آنها 300 نفر به شیوه سها الوصول انتخاب شدند و به پرسشنامه ...  بیشتر

رابطه عوامل شخصیت با گرایش به خشونت: نقش میانجی گر با پایگاههای هویت

علی زاده محمدی؛ زهره احمدآبادی؛ قیصر ملکی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1390

چکیده
  هدف مطالعه حاضر تعیین رابطه بین پنج عامل شخصیت و گرایش به خشونت، به علاوه شناسایی نقش پایگاههای هویت به عنوان متغیری بود که ممکن است در این بین اثر میانجیگر داشته باشد. روش: روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل دانشجویان مجرد مشغول به تحصیل در دو مقطع کارشنناسی و دکترای حرفه ای در دانشگاه های دولتی شهر تهران بود که 458 نفر(267 دختر ...  بیشتر

نقش واسطه ای خودشیفتگی در رابطه بین همدلی و کیفیت روابط بین شخصی

محمدعلی بشارت؛ محمدرضا خدابخش؛ حجت ا... فراهانی؛ سید محمدرضا رضازاده

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1390

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین واسطه ای خودشیفتگی بین همدلی و کیفیت روابط بین شخصی بود. روش: روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری کلیه دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشگاه تهران در سال تحصیلی1389-1388 بود که از میان آنها 609 دانشجو(169پسر،399 دختر، 45 نفر جنس اعلام شده) در این پژوهش شرکت و مقیاس همدلی عاطفی علی و همکاران(2009)، مقیاس مشکلات بین شخصی هرویتز ...  بیشتر

رابطه حمایت اجتماعی و سبکهای مقابله با تاب آوری در پسران نوجوان

محمود خباز؛ زهرا بهجتی؛ محمد ناصری

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1390

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه حمایت اجتماعی و سبکهای مقابله با تاب آوری در پسران نوجوان حومه شهر تهران بود. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از همبستگی بود. 410 نوجوان نوجوان از میان دانش آموزان مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان مناطق حومه شهر تهران با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های سبک های مقابله ...  بیشتر

اثربخشی تلفیق دو رویکرد شناخت درمانی و واقعیت درمانی گروهی بر ارتباط مادر- فرزندی دختران نوجوان

نازنین هنرپروران؛ زهرا قادری؛ لیلا امیریان زاده

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1390

چکیده
  هدف پژوهش تعیین اثربخشی تلفیق دو رویکرد شناخت درمانی و واقعیت درمانی گروهی بر ارتباط مادر- فرزندی دختران نوجوان بود. روش: روش پژوهش نیمه تجربی با پیش آزمون، پس آزمون، گروه آزمایش و گواه و جامعه آماری کلیه دختران دبیرستانی 16-15 ساله به تعداد 2346 نفر در سال تحصیلی 90-1389 شهر شیراز بود.با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 30 آزمودنی که در ...  بیشتر

روایی عاملی و تغییر ناپذیری اندازه گیری نسخه کوتاه فهرست مقابله با موقعیت های تنیدگی زا در والدین کودکان عادی و استثنایی

کیوان کاکابرایی؛ علیرضا مرادی؛ غلامعلی افروز؛ حیدرعلی هومن؛ امید شکری

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1390

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف آزمون ساختار عاملی و تغییرناپذیری اندازه گیری فهرست مقابله با موقعیت های تنیدگی زا اندلر و پارکر(1999) در والدین کودکان عادی و استثنایی انجام شد. روش: در مطالعه همبستگی حاضر 800 والد(400 والد کودکان عادی و 400 والد کودکان استثنایی)، به نسخه کوتاه فهرست مقابله و نسخه کوتاه فهرست پنج عامل بزرگ رامستد و جان (2007) پاسخ دادند.به ...  بیشتر

اثربخشی برنامه آموزش والدین بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان

رقیه بلالی؛ علیرضا آقا یوسفی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1390

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی برنامه آموزش والدین بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان صورت گرفت. روش: روش پژوهشی نیمه تجربی با گروه آزمایش، گواه، پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 4 ماهه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان سوم و پنجم ابتدایی دارای مشکلات رفتاری شهر تهران در سال تحصیلی 90-89 و نمونه شامل والدین 18 کودک دارای مشکلات رفتاری ...  بیشتر

مقایسه خودکارامدی، اختلال هیجانی، و احساس تنهایی در دانش آموزان دچار ناتوانی یادگیری و عادی

فرح حق رنجبر؛ علیرضا کاکاوند؛ عصمت دانش

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1390

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین و مقایسه خودکارامدی، اختلال هیجانی، و احساس تنهایی در دانش آموزان دچار ناتوانی یادگیری و عادی انجام شد. روش: روش پژوهش پس رویدادی و جامعه آماری کلیه دانش آموزان پایه سوم، چهارم و پنجم ابتدایی چهار ناحیه آموزش و پرورش استان البرز در سال تحصیلی 89-1388بود که به طور تصادفی از بین آنها ناحیه 3 و از این ناحیه 40 دانش آموز ...  بیشتر

اثربخشی درمان دلبستگی مادران بر علائم فزون اضطرابی دختران دارای مشکلات دلبستگی

مرضیه جهانبخش؛ محمدحسین بهادری؛ شعله امیری؛ آذر جمشیدی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1390

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی درمان دلبستگی مادران بر علائم فزون اضطرابی دختران دارای مشکلات دلبستگی آنها بود.روش: روش پژوهش تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه و پیگیری و نمونه هدف 32 دانش آموز از جامعه 388 نفری دانش آموزان مقطع دوم و چهارم ابتدایی شهر اصفهان در سال 1389 بود که نمره را در مشکلات دلبستگی و علائم فزون اضطرابی ...  بیشتر

اثربخشی آزمون بخشایش بر میزان خشم و مؤلفه های آن در افراد متأهل

علی عرب؛ سید احمد احمدی؛ فاطمه بهرامی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1390

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین میزان تأثیر زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خودتنظیمی بر سلامت روان و افسردگی زوجین بود. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با دو گروه آزمایش و گواه و استفاده از طرح پیش آزمون – پس آزمون و پیگیری 3ماهه بود. 30زوج از میان 60 زوج مراجعه کننده به کانون فرهنگ صاحب الزمان شهر اصفهان در سال 1389 به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی 15 ...  بیشتر

رابطه حرمت خود جمعی و هویت ملی در دانشجویان

مهدیه شفیعی تبار؛ محمدعلی مظاهری؛ الناز ملحی؛ آسیه اناری

دوره 4، شماره 4 ، بهمن 1389

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین جهت و شدت حرمت خود جمعی و احساس هویت ملی است. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه اراک بود. 225 دختر و 195 پسر دانشجوی کارشناسی دانشگاه اراک به روش نمونه گیری خوشه ای از 4 دانشکده انتخاب شدند و به پرسشنامه های مقیاس حرمت خود جمعی لاهتانن و کراکر(19992) و پرسشنامه هویت ملی و نفی ...  بیشتر

پیش بینی سبک های هویت بر اساس حساسیت نسبت به پاداش و تنبیه

محمدعلی گودرزی؛ لیلا شاملی

دوره 4، شماره 4 ، بهمن 1389

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه حساسیت نسبت به پاداش و تنبیه مطابق با الگوی گری(1987)در مورد دو نظام فعال ساز و بازدارنده رفتاری و انواع سبک های هویت در دانشجویان بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بود که 188 نفر(82 دختر و 106 پسر) دانشجوی دوره کارشناسی از سه دانشکده دانشگاه آزاد شهرستان کازرون به عنوان گروه نمونه ...  بیشتر