موضوعات = اختلال های بالینی
کنترل کوششمند و اختلالات هیجانی-رفتاری درونی‌شده در کودکان: یک مرور سیستماتیک و فراتحلیل هم‌زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

10.48308/apsy.2023.232440.1518

سهیلا طالبی؛ امیر قمرانی؛ احمد عابدی


بررسی اثربخشی درمان راه‌حل‌مدار بر خودکارآمدی و اضطراب اجتماعی نوجوانان کم‌بینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1402

10.48308/apsy.2024.233748.1569

فرزانه بهزادی؛ محمد عاشوری


نقش واسطه‌ای پردازش هیجانی در رابطه بین سیستم‌های مغزی رفتاری با اختلال پانیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.48308/apsy.2024.234845.1619

سعید اسدنیا؛ محمدرسول مفسری؛ منصور آگشته؛ ناصر تراب زاده؛ پریسا حسین‌پور


ارزیابی نظریه ذهن در طول دوران کودکی: ساخت و بررسی ویژگی‌های روانسنجی سیاهه شناخت اجتماعی

دوره 17، شماره 2، تیر 1402، صفحه 141-165

10.48308/apsy.2023.231262.1475

فاطمه آبادی؛ علیرضا مرادی؛ هادی زرافشان؛ محمدرضا محمدی؛ میثم صادقی؛ جواد نژادی؛ روح الله منصوری سپهر