موضوعات = اختلال های بالینی
بررسی تاثیر راهبردهای تنظیم هیجان موثر بر ناگویی هیجانی با میانجی‌گری خودشفقت‌ورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

10.48308/apsy.2023.230757.1457

رضا شاهی؛ کیانا زاده محمدی


کنترل کوششمند و اختلالات هیجانی-رفتاری درونی‌شده در کودکان: یک مرور سیستماتیک و فراتحلیل هم‌زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

10.48308/apsy.2023.232440.1518

سهیلا طالبی؛ امیر قمرانی؛ احمد عابدی


بررسی اثربخشی درمان راه‌حل‌مدار بر خودکارآمدی و اضطراب اجتماعی نوجوانان کم‌بینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1402

10.48308/apsy.2024.233748.1569

فرزانه بهزادی؛ محمد عاشوری


ارزیابی نظریه ذهن در طول دوران کودکی: ساخت و بررسی ویژگی‌های روانسنجی سیاهه شناخت اجتماعی

دوره 17، شماره 2، تیر 1402، صفحه 165-141

10.48308/apsy.2023.231262.1475

فاطمه آبادی؛ علیرضا مرادی؛ هادی زرافشان؛ محمدرضا محمدی؛ میثم صادقی؛ جواد نژادی؛ روح الله منصوری سپهر