دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 69، 1403، صفحه 1-257 
اثر تهدید القایی در سطوح متفاوت مجاورت بر نوع‌دوستی محدود و مؤلفه‌های آن

صفحه 155-179

10.48308/apsy.2022.227789.1343

علیرضا نیک اختر؛ محمدعرفان معماریان؛ عباس ذبیح زاده باغلویی؛ زهره رافضی