نویسنده = مسعود شریفی
ساختار عاملی مقیاس رویکردهای یادگیری در دانش آموزان ایرانی

دوره 4، شماره 4، بهمن 1389

مریم صداقت؛ علیرضا عابدین؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ الهه حجازی


مقایسه ویژگی های شخصیتی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 4، شماره 3، آذر 1389

اعظم نوفرستی؛ حسن حمیدپور؛ خدیجه دروگر


رابطه سبک های شوخ طبی دانشجویان با سلامت عمومی آن ها

دوره 4، شماره 3، آذر 1389

علیرضا کاکاوند؛ حسن شمس اسفندآبادی؛ عصمت دانش؛ رستم قالبی حاجیوند


القای خلق با استفاده از چهره های هیجانی زیرآستانه ای

دوره 4، شماره 3، آذر 1389

محسن دوستکام؛ سپیده پورحیدری؛ محمود حیدری؛ شهریار شهیدی


رابطه ی خودکارآمدی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1389

مهرنوش عباسیان فرد؛ هادی بهرامی؛ قدسی احقر


نقش نیازهای بنیادین و حمایت اجتماعی در سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه

دوره 4، شماره 2، شهریور 1389

ابوالقاسم خوش کنش؛ مسعود اسدی؛ اصغر شیرعلی پور؛ حسین کشاورز افشار


رابطه بین جوِ سازمانی و وجدان کاری با عملکرد شغلی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1389

هاجر براتی احمدآبادی؛ حمیدرضا عریضی؛ ابوالقاسم نوری


تأثیر برنامه مداخله ای – آموزشی جرأت ورزی، حل مشئله و حرمت خود بر هوش هیجانی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1389

مهرداد اکبری؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ بهرام صالح صدق پور


مقایسه رابطه بین مؤلفه های ابزار گری هیجانی و خودپنداره در دانشجویان دختر و پسر

دوره 4، شماره 2، شهریور 1389

یاسر رضاپور میرصالح؛ شهناز ریحانی کیوی؛ محمود خباز؛ پریسا ابوترابی کاشانی


تأثیر خاطره گویی بر میزان افسردگی و احساس تنهایی سالمندان

دوره 4، شماره 2، شهریور 1389

فاطمه شیبانی تذرجی؛ شهلا پاکدامن؛ محمدرضا حسن زاده توکلی


تأثیر آموزش ایمن سازی بر سلامت عمومی بیماران دیابتی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1389

محمد امیری؛ اصغر آقایی؛ احمد عابدی


رابطه بین ابعاد کمال گرایی دانشجویان و روابط مثبت آنها با دیگران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1389

سعید قنبری؛ عابدین جواهری؛ پریساسادات سید موسوی؛ الناز ملیحی