دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، زمستان 1397 

مقاله پژوهشی

1. اثر بازگشت‌پذیری انتخاب بر تغییر نگرش در ناهماهنگی شناختی: پارادایم انتخاب آزاد

صفحه 319-337

روح الله منصوری سپهر؛ محمود حیدری؛ فاطمه باقریان؛ امید شکری


2. طراحی الگوی پرورش کارکنان با اشتیاق در بخش دولتی ایران

صفحه 338-356

رسول رنجبریان؛ نسرین جزنی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ علی محتشمی