کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
تأثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش مشکلات درون نمود نوجوانان نارساخوان

دوره 5، شماره 4، بهمن 1390

عذرا فرامرزی؛ نرگس ادیب سرشکی؛ بهمن بهمنی


تأثیر برنامه مداخله ای – آموزشی جرأت ورزی، حل مشئله و حرمت خود بر هوش هیجانی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1389

مهرداد اکبری؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ بهرام صالح صدق پور


مقایسه هوش هیجانی، سلامت روانی و جسمانی مشاغل مختلف

دوره 3، شماره 1، شهریور 1388

سعیده بزازیان؛ محمدعلی بشارت


رابطه هوش هیجانی با میزان کمرویی دانشجویان دانشگاه

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1388

طیبه منتظرغیب؛ قدسی احقر


رابطه کمال گرایی و هوش هیجانی ورزشکاران مرد شهرستان خرم آباد

دوره 3، شماره 2، اسفند 1387

بهروز سلطانی فرد؛ پرویز شریفی درآمدی؛ مهناز عسکریان


تأثیر آموزش مؤلفه های هوش هیجانی در سلامت عمومی معلمان

دوره 3، شماره 1، مرداد 1387

محمدحسین سالاری فر؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید؛ مینا هادیان