نویسنده = تقی پورابراهیم
شناسایی مؤلفه‌های نقصان انگیزش در معلمان : یک پژوهش داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1401

10.48308/apsy.2022.226565.1285

امید شکری؛ حسین فرج زاده آرباطان؛ مسعود شریفی؛ فاطمه رشیدی پور


تاثیر تعاملی ارائه محتوای آموزشی بر میزان یادگیری در محیط یادگیری چندرسانه‌ای

دوره 8، شماره 3، آذر 1393

مسعود شریفی؛ فاطمه جانثار وطن؛ حمیدرضا حسن‌آبادی


روابط ساختاری بین فشارهای عینی، تنیدگی تحصیلی، سبکهای مقابله، پاسخ به تنش گرها و رضایت تحصیلی

دوره 7، شماره 3، آبان 1392

کیوان کاکابرایی؛ امید شکری؛ حسین پورشهریار؛ صادق تقی لو؛ مریم باقری


رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و جامعه ستیزی در زنان بیخانمان وابسته به مواد

دوره 7، شماره 3، آبان 1392

الهام کرمی؛ هادی بهرامی؛ علیرضا محمدی آریا؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید؛ زهرا فخری


فرهنگ تفکر درکلاس و رابطه آن با نیاز به شناخت معلم و دانش آموز

دوره 7، شماره 3، آبان 1392

مریم صداقت؛ سوده رحمانی؛ راحله محمدی


اثربخشی روان نمایشگری با محتوای معنوی بر شادی، لذت و سلامت روان دانشجویان

دوره 7، شماره 3، آبان 1392

سیدحبیب الله احمدی فروشانی؛ فریبا یزدخواستی؛ حمیدرضا عریضی


رابطه بین ناکارآمدی خانواده مبدأ و وابستگی متقابل زنان: نقش تعدیل کننده تحصیلات دانشگاهی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1392

نجمه خسروی؛ لیلی پناغی؛ زهره احمدآبادی؛ منصوره سادات صادقی


نقش سطوح پردازش و همخوانی خلقی در بازشناسی واژه های هیجانی در افراد دارای ناگویی خلقی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1392

جواد حاتمی؛ محمد مهدی خورشیدی؛ هادی بهرامی احسان؛ سید علی سینا رحیمی


مقایسه ویژگیهای شخصیتی و هیجان خواهی رانندگان تصادف کرده با رانندگان عادی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1392

سوران رجبی؛ محمد نریمانی؛ سید سامان حسینی


اثربخشی درمان تعامل والد- کودک بر خودکارآمدی والدگری مادران کودکان دچار درخودماندگی با کنش وری بالا

دوره 7، شماره 2، شهریور 1392

آتنا سادات مهاجری؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ امید شکری؛ کتایون خوشاب


تغییرناپذیری جنسی روابط بین روان رنجور خویی، برون گرایی، سبک های مقابله، تنشگرهای تحصیلی و واکنش به آن با بهزیستی ذهنی

دوره 6، شماره 4، بهمن 1391

محمد آزاد عبدالله پور؛ امید شکری؛ صادق تقی لو؛ سعید طولابی؛ خدیجه فولادوند


رابطه باورهای خودکارآمدی و فراشناخت با راهبردهای مقابله در مردان سوءمصرف کننده ی مواد

دوره 6، شماره 4، بهمن 1391

مژگان ربانی باوجدان؛ مرجان ربانی باوجدان؛ امیر نیک آذین؛ ناهید کاویانی؛ انوشیروان خضری مقدم


اعتبار ساختاری مقیاس نگرشسنج علوم (ایکن)

دوره 6، شماره 4، بهمن 1391

کیوان فردائی بنام؛ ولی الله فرزاد


نقص یادگیری توالی حرکتی ضمنی در کودکان نارساخوان

دوره 6، شماره 4، بهمن 1391

عیسی حکمتی؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ وحید نجاتی