کلیدواژه‌ها = نوجوانان
نقش تعدیل‌کنندگی کنش ‌تأملی در رابطۀ ادراک پذیرش- طرد والدینی و تنظیم هیجانات در نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1402

10.48308/apsy.2023.231548.1485

مریم طحان؛ پریسا سادات سید موسوی


روایی و پایایی نسخة فارسی ابزار انگیزه‌های رفتارِ مصرف مواد در نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1403

10.48308/apsy.2024.235198.1633

سعیده سادات مصطفوی؛ شهریار شهیدی؛ سعید ایمانی؛ علیرضا نوروزی؛ دکتر پگاه نجات


پیش‌بینی تمایل به خودکشی براساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه با نقش میانجی‌ شیوه‌های حل‌مسئله در نوجوانان

دوره 17، شماره 4، 1402، صفحه 39-57

10.48308/apsy.2023.233281.1549

سجاد طاهرزاده قهفرخی؛ فرشته علی اکبری؛ زینب السادات رازی؛ تینا خالقی فریمانی


مقایسه تأثیر طرح‌واره درمانی و درمان شناختی رفتاری بر تنظیم شناختی هیجان نوجوانان دختر طلاق

دوره 17، شماره 2، تیر 1402، صفحه 91-113

10.48308/apsy.2022.228597.1380

فرزانه منجزی؛ اسمعیل اسدپور؛ محسن رسولی؛ کیانوش زهراکار


ویژگی‌های روانسنجی نسخة تجدیدنظرشده مقیاس همدلی کودکان و نوجوانان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 191-171

10.48308/apsy.2021.223911.1164

مرجان طاهری؛ پریسا تجلی؛ منصوره شهریاری احمدی


توانمندی های منشی نوجوانان ایرانی

دوره 15، شماره 3، مهر 1400، صفحه 380-355

10.52547/apsy.2021.216386.0

مهسا جباری؛ شهریار شهیدی؛ محمدعلی مظاهری؛ لیلی پناغی


ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ساختار انگیزشی در نوجوانان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم

دوره 13، شماره 2، آبان 1398، صفحه 317-333

10.29252/apsy.13.2.317

عصمت ابراهیمی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ کیانوش هاشمیان


نقش میانجی‌‌گر دل‌بستگی به هم‌سال‌ها در رابطه بین دل‌بستگی به پدر و مادر و نمویافتگی هیجانی نوجوانان

دوره 11، شماره 3، آبان 1396، صفحه 215-235

معصومه شکراله زاده؛ پریسا سادات سید موسوی؛ غفار نصیری هانیس؛ علی زاده مححمدی


مقایسه توجه انتخابی و انتقالی کودکان و نوجوانان دچار لکنت رشدی و همتایان سالم

دوره 6، شماره 2، مرداد 1391

هاجر بهرامی؛ وحید نجاتی؛ حمیدرضا پور اعتماد


تأثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش مشکلات درون نمود نوجوانان نارساخوان

دوره 5، شماره 4، بهمن 1390

عذرا فرامرزی؛ نرگس ادیب سرشکی؛ بهمن بهمنی


رابطه بین ابعاد خودکارآمدی و افسردگی در نوجوانان

دوره 3، شماره 1، شهریور 1388

کارینه طهماسیان؛ آسیه اناری