نویسنده = محمد مهدی شمسایی
رابطه ی بین سبکهای دلبستگی با نوع هویت در زندانیان 30-15 ساله

دوره 3، شماره 3، دی 1388

خدیجه باقری؛ هادی بهرامی؛ محمدرضا جلالی


رابطه اضطراب و افسردگی با میزان معنویت در دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 3، شماره 2، آبان 1388

باقر غباری بناب؛ عباس متولی پور؛ الهام حکیمی راد؛ مجتبی حبیبی عسگرآباد


رابطه بین متعلقات مهم، نظام ارزشی و نگرش های خرید کردن دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 3، شماره 2، آبان 1388

ملیحه سادات کاظمی؛ ابوالقاسم نوری؛ حمید رضا عریضی


نقش ازدواج در سلامت عمومی زوج های جوان: مطالعه ای طولی

دوره 3، شماره 2، آبان 1388

منصوره السادات صادقی؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ محمدعلی مظاهری


مقایسه آسیب های شغلی کارمندان زن و مرد شهرداری شهر اصفهان

دوره 3، شماره 1، شهریور 1388

فاطمه السادات دیباج؛ فاطمه بهرامی؛ محمدرضا عابدی


رابطه بین ابعاد خودکارآمدی و افسردگی در نوجوانان

دوره 3، شماره 1، شهریور 1388

کارینه طهماسیان؛ آسیه اناری


همنوایی: همبسته های آن با پنج عامل بزرگ شخصیت، جنس و وضعیت تأهل

دوره 3، شماره 1، شهریور 1388

محمد مهدی شمسایی؛ یوسف کریمی؛ محسن جدیدی؛ حمید رضا نیکخواه


ارتباط باورهای غیر منطقی مادران با مشکلات رفتاری دختران دبیرستانی آن ها

دوره 3، شماره 1، شهریور 1388

سید حسین سلیمی؛ آسیه رمضانی؛ زهره خوانکی؛ ماندانا امیری


مقایسه هوش هیجانی، سلامت روانی و جسمانی مشاغل مختلف

دوره 3، شماره 1، شهریور 1388

سعیده بزازیان؛ محمدعلی بشارت


نقش مؤلفه های حالت فراشناختی در عملکرد تحصیلی

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1388

محمدحسین سالاری فر؛ شهلا پاکدامن


رابطه هوش هیجانی با میزان کمرویی دانشجویان دانشگاه

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1388

طیبه منتظرغیب؛ قدسی احقر


رابطه رضایت جنسی، سلامت عمومی و رضایت زناشویی در زوجین

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1388

علیرضا بخشایش؛ مهناز مرتضوی


تأثیر آموزش مدیریت خشم بر پرخاشگری و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر 15-12 ساله

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1388

فریبرز در تاج؛ اسدا... مصائبی؛ حسن اسدزاده