نویسنده = مریم صداقت
رابطه بین تیپهای شخصیت با سبک های حل مسئله در کارکنان دانشگاه

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1388

اکرم آهنگی؛ علیرضا عابدین؛ جلیل فتح آبادی


رابطه بین عزت نفس و رضایت زناشویی معلمان مدارس راهنمایی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1387

محمد پور دهقان؛ شهناز محمدی؛ علیرضا محمودنیا


تأثیر شبیه سازی های ذهنی ساده و توأم فرایندی و فراورده ای بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 3، شماره 2، اسفند 1387

فاطمه خلیلی شرفه؛ محمود مینا کاری؛ شهلا پاکدامن؛ بهرام صالح صدق پور


مقایسه میزان، منابع و علایم روان تنی استرس در دبیران تربیت بدنی و سایر دبیران

دوره 3، شماره 2، اسفند 1387

مجتبی حبیبی عسگرآباد؛ محمود نجفی؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ زهرا فدایی


رابطه کمال گرایی و هوش هیجانی ورزشکاران مرد شهرستان خرم آباد

دوره 3، شماره 2، اسفند 1387

بهروز سلطانی فرد؛ پرویز شریفی درآمدی؛ مهناز عسکریان


تأثیر آموزش مؤلفه های هوش هیجانی در سلامت عمومی معلمان

دوره 3، شماره 1، مرداد 1387

محمدحسین سالاری فر؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید؛ مینا هادیان


مقایسة روانی کلامی آوایی و معنایی در سالمندان

دوره 3، شماره 1، مرداد 1387

وحید نجاتی؛ فرشته رحیم زاده


رابطه بین سبک های دفاعی، و ظهور مقاومت و انتقال در رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت

دوره 3، شماره 1، مرداد 1387

نصرت ا... نوروزی؛ علیرضا عابدین؛ محمد کاظم عاطف وحید؛ نیما قربانی


رابطه بین خود ناتوان سازی تحصیلی و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دختر و پسر شهر اصفهان

دوره 3، شماره 1، مرداد 1387

مریم فاتحیزاده؛ فاطمه رئیسی فاطمه رئیسی؛ طاهره امامی؛ رضوان السادات جزایری


بررسی میزان تنیدگی و سلامت عمومی خلبانان مسافربری

دوره 2، شماره 2، آذر 1386

سیما فردوسی؛ عبدالحسین واعظ؛ محمدکریم خداپناهی


اثر بخشی آموزش شیوة حل مسئله بر کاهش تعارضات زناشویی

دوره 2، شماره 2، آذر 1386

زهره قلیلی؛ سید احمد احمدی؛ مریم فاتحی زاده


رابطة بین رضایت شغلی و ویژگیهای شخصیتی کارکنان دولتی و غیردولتی جزیرة کیش

دوره 2، شماره 2، آذر 1386

ایران باغبان؛ فاطمه بهرامی؛ مژگان فدایی نسب